Systematiska uppföljningar

Utifrån Magelungens egna systematiska uppföljningar kan följande sägas om utfallet för ungdomarna på Magelungens Hemmasittarprogram (HSP).

Ökad skolnärvaro

Elevernas skolnärvaro har efter insatsens avslut ökat. Vid behandlingsavslut går de på fler lektioner än innan och vid uppföljningen 6 månader efter avslut är skolnärvaron högre ändå. Andelen schemalagda lektioner som eleven närvarar vid ökar även den: 8 % före, 61 % efter och 72 % vid uppföljningen.

Ett bättre mående

Ungdom och förälder skattar ungdomens mående som bättre efter behandling i jämförelse med före. Ungdomarna är efteråt mer tillfredsställda med livet. Tillfrågas ungdomen har svårigheterna blivit mindre, men däremot syns ingen skillnad om förälder tillfrågas. Enligt ungdomarna själva besväras de lika mycket av sina svårigheter efter behandling som innan medan föräldrarnas skattning tyder på en liten minskning av hur mycket ungdomen besväras av sina svårigheter (Rapport 8).

Ungdomarnas skattningar av sina svårigheter före och efter behandling i jämförelse med normalgrupp (Lundh, Wångby-Lundh och Bjärehed, 2008), samt förälders skattning av ungdomens svårigheter i jämförelse med normalgrupp (Björnsdotter, Enebrink och Ghaderi, 2013).