Hur går det sen?.

För ungdomar som varit på Magelungens Hemmasittarprogram (HSP).

  • Ungdomarnas mående är efter behandling bättre än innan, med mindre svårigheter, högre tillfredsställelse med livet samt en lägre grad av ångest och depression*.
  • Ungdomarnas skolnärvaro är högre efter behandling jämfört med innan**.
  • 82 % av tillfrågade vårdnadshavare tycker att deras barn påverkats positivt av tiden på Magelungen***.
  • 100 % av tillfrågade uppdragsgivare är mycket nöjda med samarbetet med Magelungen***.

Utvärdering av Magelungens Hemmasittarprogram (HSP)

Trots skolplikt är det många elever som inte går i skolan i Sverige idag. Denna frånvaro riskerar att få förödande konsekvenser för deras framtid. Hjälp finns att få, men när frånvaron har varit långvarig behöver insatsen vanligtvis vara omfattande. Syftet med den här studien var att undersöka utfallet av en KBT-baserad behandlingsintervention: Magelungens Hemmasittarprogram (HSP). Utfall undersöktes genom att mäta närvaro i skolan, svårigheter och hur mycket ungdomarna besväras av svårigheterna, samt grad av ångest och depression vid tre mättillfällen: behandlingsstart, -avslut och uppföljning sex månader efter behandlingsavslut. Deltagare var ungdomar och vårdnadshavare (n=84) som tog del av HSP under åren 2012–2018.

Resultatet visade på ökad skolnärvaro, förbättrad psykisk hälsa och en minskad psykisk ohälsa, både för ungdom och vårdnadshavare. Denna förändring stod sig sex månader efter avslutad behandling. Undersökningen ger stöd åt att KBT-baserade interventioner kan vara verksamma för hemmasittare, men en stor del av de ungdomar som tog del av HSP hade trots detta fortsatta problem med frånvaro. Framtida studier bör ha en starkare undersökningsdesign och inkludera mått på behandlingstrohet. Effekter av HSP kan även med fördel utvärderas i sammanhang utanför Magelungen.

*=Strömbeck et al. (2017).

**=Pågående systematiska uppföljningar.

***=Brukarundersökningar 2014 & 2015.