Vanliga frågor som ställs av vårdnadshavare och elever

Vad är en resursskola?   

En resursskola är en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Elever i resursskolan följer samma läroplan som den ordinarie skolan men har i regel små elevgrupper och hög personaltäthet samt anpassade lärmiljöer.   

Vilken elevgrupp riktar sig Magelungens resursskolor till?  

Elevens stödbehov ska vara av så omfattande karaktär att den inte kan tillgodogöra sig undervisningen i en ordinarie skolmiljö. Eleven ska även ha ett beslut om åtgärdsprogram (gäller ej anpassad grundskola).   

Klasstorlekarna vid våra resursskolor är i huvudsak 6–12 elever och elever som antas till våra skolor ska kunna delta i undervisning i grupper om den storleken.  

Rektor tillsammans med skolans antagningsteam ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder. På Magelungen är det rektor som sedan fattar beslut om en elev tillhör elevgruppen som våra skolor riktar sig till.  

Kan man komma på studiebesök? 

Vi värnar våra elevers integritet och behov av ett tryggt sammanhang. I kombination med att vi har ett högt söktryck innebär det att vi inte har möjlighet att ta emot studiebesök annat än när vi kan erbjuda en plats. 

Hur söker man till er? 

 För att ansöka till våra skolor behöver ni fylla i vår digitala blankett samt ladda upp dokumentation som beskriver ert barns stödbehov via länken som finns på hemsidan. Eftersom ansökningshandlingar innehåller mycket känslig information tar vi inte emot ansökningar via mejl. Specifika frågor kring ansökningen eller enskilda skolor går att ställa via mejl till rektor på aktuell skola  

Följande dokumentation krävs för att ansökan ska vara komplett 

  • Aktuell pedagogisk utredning av elevens behov av särskilt stöd   
  • Aktuellt beslut om åtgärdsprogram samt ev utvärdering  
  • Betyg   

Till ansökan kan ni även bifoga:  

  • Övriga dokument/utredningar som kan förtydliga elevens stödbehov   
  • Övrig information som kan ha betydelse för ansökan, exempelvis beskrivning av elevens skolsituation, om det inte framgår av bifogade dokument   

Hur lång är kötiden? 

Kötiden varierar kraftigt mellan några månader och några år. Vi har få platser och många sökande. Men ibland kan det gå snabbt, en del som stått länge i kön har hittat andra lösningar när de blir erbjudna plats och en del tackar nej av andra anledningar. 

Vi har också åldersblandade klasser där sammansättningen kan variera, det betyder att vi tar emot olika många i respektive årskurs varje år. 

Hur bestäms vem som får plats hos er? 

Från och med läsåret 2024/2025 slutar kötid gälla som urvalsgrund vid fler sökande än platser till resursskola och istället kommer de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. Det är rektor tillsammans med skolans antagningsteam som bedömer inkomna ansökningar. Antagningsteamen vid våra skolor består av specialpedagoger/lärare, psykologer och rektorer med kompetens inom NPF. Beslutet kan inte överklagas 

Hur vet vi om ansökan har kommit fram till er?   

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att er ansökan har inkommit och registrerats. Bekräftelsen kommer till den mejl som ni angett i ansökan.  

Om er ansökan är ofullständig kommer vi att kontakta er för möjlighet till komplettering.  

Hur sätter ni samman klasser på era skolor?  

När nya elever börjar på skolan sätts klasser samman efter elevernas individuella förutsättningar och stödbehov.  

Vi tittar på elevens kognitiva färdigheter, sociala färdigheter och stödbehov. Vi arbetar aktivt för att skapa elevgrupper med god gruppdynamik för att kunna erbjuda varje elev ett positivt och lärande sammanhang.   

Vi kan komma att justera våra elevgrupper under läsårets gång och det är inte ovanligt att elever byter klass. Ibland ser vi att elever utvecklas åt olika håll i klasserna och kan komma att behöva ett annat sammanhang – detta försöker vi möjliggöra och det kan därför ibland göras justeringar i våra elevgrupper. Detta görs alltid med elevens bästa i fokus och i nära samverkan med elev och vårdnadshavare.   

När kommer beslut på vår ansökan?  

Efter att ansökningsperioden stänger kommer varje skolas ansökningsteam att behandla inkomna ansökningar. Ni kan efter detta datum bli kontaktade för att komplettera er ansökan om den är ofullständig eller för att vi önskar göra fördjupade intervjuer innan beslut.  

Under våren kommer vi skriftligen meddela er vilket beslut som rektor har fattat.   

Vi kontaktar er via den mejl/telefonnummer som ni anger i ansökan.   

Vad händer om vårt barn inte får en plats hos er till kommande läsår?  

Om vi inte har möjlighet att erbjuda er en plats till kommande läsår, meddelar vi det beslutet via mejl när antagningen är slutförd.   

Kan vi söka för flera år framåt?   

Exempel: vårt barn går i åk 1 och vi vill söka till när hen börjar åk 4.  

Nej. Våra skolor hanterar bara sökande för ett år i taget. Detta för att vi ska ha så aktuell information som möjligt kring elevens behov av det stöd som resursskolan erbjuder. Varje höst öppnar en ny ansökningsperiod för kommande läsår.  

Vi har stått i kö under flera år, vad händer med vår köplacering?  

Ny lagstiftning gäller för antagning till resursskola från läsåret 2024/2025. Kö kommer inte längre vara en urvalsgrund för ansökan och mottagande till resursskola.   

Vi är inte nöjda med det beslut vi fått från er, kan vi överklaga det?   

Det går inte att överklaga ett beslut på en ansökan till resursskolan.   

Vi har frågor, var ska vi vända oss? 

För frågor om våra enheter i Stockholm/Solna Södertälje: ansokanstockholm@magelungen.com 

För frågor om våra enheter i övriga landet; kontakta respektive rektor 

https://magelungen.com/skola/