Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com

Elevhälsans medicinska insatser

Information till dig som är elev eller vårdnadshavare med barn som ska/har börjat i skolan på Magelungen, om elevhälsans medicinska insatser, d.v.s. skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsan
Enligt skollagen omfattar elevhälsan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolsköterskans uppdrag i elevhälsan är att bidra med sin medicinska kompetens både i individuella elevärenden och för skolans verksamhet generellt.

Hälsofrämjande arbete
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Hälsobesöket hos skolsköterskan är en särskild arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner.

Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök och minst ett hälsobesök i gymnasieskolan. Utöver hälsobesöken ska eleven dessutom erbjudas andra begränsade hälsokontroller, t.ex. uppföljning av problem som har identifierats vid de ordinarie hälsobesöken.

Eleven ska även erbjudas vaccination i enlighet med det svenska barnvaccinationsprogrammet.

All kontakt dokumenteras i elevhälsojournalen vilken är en sekretessbelagd handling som endast elevhälsans medicinska insatser har tillgång till.

Genom att den följer eleven under alla skolår ger den skolsköterskan viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

Sjukvårdande insatser
Enklare sjukvård, i första hand skolrelaterat, erbjuds alla elever i mån av tid. Eftersom elevhälsans medicinska insatser främst är förebyggande hänvisar vi till regionerna eller andra vårdsinstanser för övrig sjukvård.

Basprogram för elevhälsans medicinska insatser

Årskurs 1

 • Information från elevens pedagoger
 • Hälsobesök; hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, rygg, syn och hörsel
 • Vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Skolläkarbesök: Kroppslig undersökning som inkluderar bedömning och fin- och grovmotorik.
 • Både elev och vårdnadshavare kallas till detta besök.

Årskurs 4

 • Information från elevens pedagoger
 • Hälsobesök; hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, rygg och syn
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 5

Årskurs 7

 • Hälsobesök; hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg
 • Iakttagande av pubertetstecken
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 8

 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

Årskurs 1 gymnasiet

 • Hälsobesök; hälsosamtal samt undersökning av längd och vikt
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Ta gärna kontakt med oss!

Kontaktuppgifter till skolsköterskan på respektive skola finner du på hemsidan. Skolläkaren nås via skolsköterskan.

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser är Gunilla Kjellström Sundgren.