Post Corona för barn och unga i omfattande behov av särskilt stöd 

Redan innan Covid 19 slog till, fanns hos oss som arbetar med barn och unga i behov av stöd en stor oro för den utveckling vi såg där unga i behov fick allt svårare att få det stöd de har rätt till. Under hösten 2019 gjordes till exempel stora förändringar i hur tilläggsbelopp tillämpas på både gymnasium och grundskola i ett flertal kommuner, vilket innebar att många elever med omfattande behov av särskilt stöd nu står utan det och att resursskolor har svårt att överleva ekonomiskt. Vvill här belysa vikten av hur den ekonomiska prioriteringen ser ut post Corona, vi önskar ett långsiktigt perspektiv med fokus på utsatta barn och unga så att dessa inte ska falla mellan stolarna i en för dem och deras anhöriga redan mycket pressad situation. 

Under Covid 19 har gymnasieskolorna styrt över till att arbeta digitalt och vi ser även att det delvis görs på vissa grundskolor. För en del av elever med omfattande behov av särskilt stöd passar denna lösning, kanske har man stor skolfrånvaro och får nu för första gången känna sig delaktig och få uppgifter som fungerar att göra på distans. Men för många barn unga i behov är distansstudier hemma en alltför utmanande situation. Föräldrar som redan innan gått på knäna för att de fått kämpa för sina barns rätt till stöd vittnar om en omöjlig situation där de ska stötta sitt barn i skoluppgifter där de saknar kompetens. Situationer som blir svåra är till exempel att komma igång med en uppgift och behålla koncentrationen, att förstå instruktioner skriftligt där man annars direkt kan fråga eller be om extra hjälp, att inte få direkt återkoppling på det man gjort. Dessutom förloras den sociala träning många behöver och som en av de ungdomar vi pratat med sade “Mitt mående påverkas men ingen ser hur jag mår längrenär jag fick en ångestattack i skolan såg ju någon detKanske har man, som en annan ungdom berättar, precis kommit tillbaka till skolan efter lång skolfrånvaro och tvingas nu tillbaka till den tidigare situationen där de gamla beteendena och känslan av misslyckande triggas igång. Detta är oerhört svårt att bryta utan ett välriktat stöd. Den enorma ojämlikhet hemstudier också innebär är problematisk, vissa kan få stöd hemifrån och andra inte, bl.a. beroende på vårdnadshavares möjlighet att arbeta hemifrån, deras egen studievana, boendesituation samt den ekonomiska press och stress som många upplever just nu. 

Vår oro handlar om hur det kommer se ut i tiden efter virusets framfart och de ekonomiska konsekvenser vi då möter såsom minskade skatteintäkter som innebär än mindre resurser till utbildning, vård och omsorg. Alla dessa områden som är otroligt viktiga stödinstanser för dessa barn och unga. 

Våra förslag för att säkerställa den här gruppens rätt till skolgång och ett fungerande stöd är:  

  • Se till att i övergången från distansutbildning sätta in riktade resurser för denna grupp så de har möjlighet att klara överlappningen och komma tillbaka till skolan (faran för långvarig problematisk skolfrånvaro ökar vid bristande stöd i tillbakagång till skola från till exempel sjukdomsrelaterad skolfrånvaro). 
  • Prioritera öppenvårdsprogram riktade till familjer i behov av stöd i en mycket utmanande situation. 
  • Göra resursskolor till en lagstadgad skolform, detta skulle innebära att det skulle vara möjligt att särhantera resursskolor enligt skollagen på samma sätt som ex. särskolor. Det skulle då vara möjligt att garantera resursskolor en mer långsiktig finansiering med en särskild skolpeng för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Det skulle också ge skolinspektionen möjlighet att inspektera resursskolor utifrån särskilda direktiv som garanterar kvaliteten på resursskolorna. 

Vi vill också lyfta några av de punkter som Attention via Anki Sandberg redan belyst i tidigare debattartikel
i Aftonbladet: Corona slår extra hårt mot barn med npf

  • Pedagogiskt stöd både till barn och föräldrar när undervisning ska ske i hemmet. 
  • Distansundervisningen bör vara anpassad till barnets funktionsnedsättning. 
  • Fullföljt planerade vård- och stödåtgärder. Erbjud fullgoda alternativ och distansmöten.

Johanna Agri Verksamhetschef Behandling Magelungen Utveckling  

Stefan Berg Skolchef Magelungen Utveckling