Elevhälsoplan för Magelungens skolor

Denna övergripande elevhälsoplan innehåller riktlinjer för den samlade elevhälsan inom Magelungen Utveckling AB. Planen ska tydliggöra elevhälsans arbete och fungera som stöd till elevhälsopersonal, skolledning samt pedagoger och behandlare inom hela organisationen. Elevhälsans yttersta funktion är att utifrån ett salutogent perspektiv främja varje enskild elevs lärande och utveckling samt bidra till att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. En framgångsrik skolgång utifrån egna förutsättningar och förmågor är en stark skyddsfaktor för att minska personliga tillkortakommanden i samhället. Elevhälsans roll och betydelse är stor i sammanhanget.

 

Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa en gemensam plattform i elevhälsoarbetet, och ska fungera som ett stöd för de lokala elevhälsoteamen i arbetet med att hitta struktur i elevhälsoarbetet på respektive skola. I arbetet med elevhälsofrågor, såväl på lokal som på central nivå, behövs en struktur i organisationen som tydliggör vem som har befogenhet att fatta beslut, samt hur fattade beslut ska utföras. En övergripande elevhälsoplan skapar förutsättningar för en likvärdig elevhälsa inom organisationen och ligger till grund för utformandet av lokala elevhälsoplaner på respektive enhet.   Den är även ett stöd för rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet.