Ny forskningsrapport Heldag – skola med behandlingsinsats

Magelungen vill vara en aktör som bidrar med metoder och modeller i socialt arbete och skola. Vi vill bidra med kompetens och kreativitet i att utveckla och utvärdera nya sätt att ta sig an utmaningar i samhället.

Magelungen Heldag är en form av strukturerad öppenvård bestående av individuell behandling, skola och familjebehandling där ett tvärprofessionellt team arbetar i ett mindre sammanhang mot gemensamt formulerade mål. Utfall undersöktes utifrån skattningsformulären SDQ, SASB och Livets stege vid tre mättillfällen, samt utifrån livssituation och funktionsnivå vid uppföljning.

Rapport 14 – Magelungen Heldag.