Ny forskningsrapport Heldag – skola med behandlingsinsats

Magelungen vill vara en aktör som bidrar med metoder och modeller i socialt arbete och skola. Vi vill bidra med kompetens och kreativitet i att utveckla och utvärdera nya sätt att ta sig an utmaningar i samhället.

Magelungen Heldag är en form av strukturerad öppenvård bestående av individuell behandling, skola och familjebehandling där ett tvärprofessionellt team arbetar i ett mindre sammanhang mot gemensamt formulerade mål. Utfall undersöktes utifrån skattningsformulären SDQ, SASB och Livets stege vid tre mättillfällen, samt utifrån livssituation och funktionsnivå vid uppföljning.

Rapport 14. Utvärdering av Heldag