Funka Hemma

Funka Hemma är ett handboksbaserat behandlingsprogram som vänder sig till barn, ungdomar och deras familjer. Målgruppen för insatsen är familjer med hög konfliktnivå och svårigheter i samspel mellan föräldrar och barn med allvarlig beteendeproblematik. Den teoretiska grunden är social inlärningsteori, anknytningsteori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade. Målet är att hjälpa såväl föräldrar som barn till mer funktionella beteenden och positivt samspel. Behandlingsteamet består av två behandlare som träffar familjen och personer runt dem upp till fyra gånger i veckan. Föräldrarna har tillgång till stöd via telefon under kvällar och helger.  

Funkaprogrammen är manualbaserade behandlingsprogram där arbetet sker multimodalt, intensivt, föräldrautbildande och har ett beteendeterapeutiskt fokus.  

 

Målgrupp
Målgruppen för insatsen är familjer med hög konfliktnivå och svårigheter i samspel mellan föräldrar och barn med allvarlig beteendeproblematik.

Teori, metod, förhållningssätt
Den teoretiska grunden är social inlärningsteori, anknytningsteori och systemteori.

Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade och målet är att hjälpa såväl föräldrar som barn till mer funktionella beteenden och positivt samspel.

Manualbaserat: Innebär en tydlighet och ett ökat stöd till behandlarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det också lättare att utvärdera insatsen. 

Multimodalt: Innebär att vår kliniska erfarenhet visar att man behöver arbeta på många olika arenor samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen. 

Intensivt: Innebär att kontakt med familjen sker flera gånger per vecka i olika konstellationer, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet har också ett intensivt samarbete med andra instanser som har kontakt med familjen.  

Föräldrautbildande:  Innebär att föräldrarna får öva på nya strategier och utveckla förmågor att använda i föräldraskapet. Fokus ligger till exempel på positiv samvaro, effektiv konflikthantering och funktionell gränssättning. 

Beteendeterapeutiskt fokus: Innebär arbete med funktionell beteendeanalys i syfte att öka förståelsen för vad som fungerar och vad som blir svårt i familjens vardag. Utifrån denna arbetar vi tillsammans med familjen för att uppnå en positiv och varaktig förändring.   

Behandlingen består av följande delar:  

Kartläggningsfas cirka fyra veckor.
Insatsen inleds med en intensiv kartläggning. Syftet är att få en bild av risk- och skyddsfaktorer samt att skapa en förståelse för vad som upprätthåller problematiken. Kartläggningen utmynnar i en skriftlig rapport med konkreta behandlingsförslag.  

Behandlingsfas cirka nio – tolv månader.
I behandlingen ingår:
• Arbete med föräldraförmågor och strategier kring positiv samvaro, uppmuntran, funktionell gränssättning och effektiv konflikthantering.
• Arbete med barnets egna svårigheter genom samtal och stöd, färdighetsträning, förändringar i miljö och bemötande som ger förutsättningar för barnet att välja positiva beteenden istället för problembeteenden.
• Arbete med professionella och privata nätverk kring barnet och familjen för att förstärka skyddsfaktorer i miljön.
• Aktivt samarbete för en fungerande skolgång  

Vidmakthållandefas cirka tre månader.
Teamet fortsätter träffa familjen i syfte att stötta familjens arbete med att upprätthålla positiva uppnådda förändringar. Samt att hjälpa familjen att upptäcka tidiga tecken på eventuella bakslag och att de har strategier för hur dessa kan hanteras. 

Här finns vi