Funka familjehem

Funka Familjehem är ett handboksbaserat behandlingsprogram vars syfte är att möjliggöra trygga och hållbara familjehemsplaceringar. Ett behandlingsteam kopplas till Socialtjänstens familjehem när det finns behov av förstärkt stöd till exempel inför en placering eller för att undvika sammanbrott. 

Målgruppen för Funka Familjehem är familjehemsplacerade barn/ungdomar med egen beteendeproblematik och innefattar även deras familjer och ett omfattande stöd till familjehem.  

Den teoretiska grunden är social inlärningsteori, anknytningsteori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade och bygger på forskning om skydds- och riskfaktorer. Positiv samvaro, stödjande gränssättning, lyckad skolgång, trygga anknytningsrelationer och positiva umgängen är centrala områden.  

Behandlingsteamet består av två till tre behandlare med olika roller. Familjehemsföräldrar har tillgång till stöd via telefon dygnet runt.  

Funka programmen är manualbaserade behandlingsprogram där arbetet sker multimodalt, intensivt, föräldrautbildande och har ett beteendeterapeutiskt fokus.  

Manualbaserat: Innebär en tydlighet och ett ökat stöd till behandlarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det också lättare att utvärdera insatsen. 

Multimodalt: Innebär att vår kliniska erfarenhet visar att man behöver arbeta på många olika arenor samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen. 

Intensivt: Innebär att kontakt med familjen sker flera gånger per vecka i olika konstellationer, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet har också ett intensivt samarbete med andra instanser som har kontakt med familjen.  

Föräldrautbildande:  Innebär att föräldrarna får öva på nya strategier och utveckla förmågor att använda i föräldraskapet. Fokus ligger till exempel på positiv samvaro, effektiv konflikthantering och funktionell gränssättning. 

Beteendeterapeutiskt fokus: Innebär arbete med funktionell beteendeanalys i syfte att öka förståelsen för vad som fungerar och vad som blir svårt i familjens vardag. Utifrån denna arbetar vi tillsammans med familjen för att uppnå en positiv och varaktig förändring.

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO och vi är medlemmar samt certifierade av RFF
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).

 

Behandlingen består av följande delar:  

Kartläggningsfas cirka fyra veckor. Insatsen inleds med en kartläggning som utmynnar i en skriftlig rapport med konkreta behandlingsförslag. Familjehemmet genomgår en tvådagars utbildning. 

Behandlingsfas cirka sex – tolv månader.
I den individanpassade behandlingen ingår: 

  • Veckovis handledning till familjehemmet samt telefonstöd. Arbete med föräldraförmågor och strategier kring uppmuntran, funktionell gränssättning och effektiv konflikthantering 
  • Stöd till barnet genom samtal, färdighetsträning, förändringar i miljö och bemötande som ger förutsättningar för barnet att välja positiva beteenden istället för problembeteenden. 
  • Föräldrasamtal med fokus på positiv samvaro och trygga umgängen. 
  • Arbete med professionella och privata nätverk kring barnet och familjen för att förstärka skyddsfaktorer i miljön. Samarbete med skolan. 

Vidmakthållandefas cirka tre månader.
Teamet fasas ut i takt med att de förändringar som uppnåtts stabiliseras. En plan görs för hur positiva förändringar ska upprätthållas. .

Här finns vi