Funka Familjehem

Kontaktpersoner

Helena Preisler

Behandlingschef

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

 

Vi har lediga familjer som tar uppdrag som Funka Familjehem. Kontakta Helena Preisler tel: 070-5527217 eller mejla helena.preisler@magelungen.com så berättar hon mer om våra familjer.

Funka Familjehem är ett handboksbaserat behandlingsprogram vars syfte är att möjliggöra trygga och hållbara familjehemsplaceringar. Ett behandlingsteam kopplas till Socialtjänstens familjehem när det finns behov av förstärkt stöd till exempel inför en placering eller för att undvika sammanbrott.

Målgruppen är familjehemsplacerade barn/ungdomar med egen beteendeproblematik och innefattar även deras familjer och ett omfattande stöd till familjehem.

Den teoretiska grunden för Funka Familjehem är social inlärningsteori, anknytningsteori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade och bygger på forskning om skydds- och riskfaktorer. Positiv samvaro, stödjande gränssättning, lyckad skolgång, trygga anknytningsrelationer och positiva umgängen är centrala områden.

Behandlingsteamet består av två till tre behandlare med olika roller. Familjehemsföräldrar har tillgång till stöd via telefon dygnet runt.

Funka programmen är manualbaserade behandlingsprogram där arbetet sker multimodalt, intensivt, föräldrautbildande och har ett beteendeterapeutiskt fokus.

 • Manualbaserat
  En tydlighet och ett ökat stöd till behandlarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det också lättare att utvärdera insatsen.
 • Multimodalt
  Vår kliniska erfarenhet visar att man behöver arbeta på många olika arenor samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen.
 • Intensivt
  Kontakt med familjen sker flera gånger per vecka i olika konstellationer, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet har också ett intensivt samarbete med andra instanser som har kontakt med familjen.
 • Föräldrautbildande
  Föräldrarna får öva på nya strategier och utveckla förmågor att använda i föräldraskapet. Fokus ligger till exempel på positiv samvaro, effektiv konflikthantering och funktionell gränssättning.
 • Beteendeterapeutiskt fokus
  Arbetet med funktionell beteendeanalys sker i syfte att öka förståelsen för vad som fungerar och vad som blir svårt i familjens vardag. Utifrån denna arbetar vi tillsammans med familjen för att uppnå en positiv och varaktig förändring.

Behandlingen består av följande delar

Kartläggningsfas cirka fyra veckor.
Insatsen inleds med en kartläggning som utmynnar i en skriftlig rapport med konkreta behandlingsförslag. Familjehemmet genomgår en tvådagars utbildning.

Behandlingsfas cirka sex – tolv månader. 
I den individanpassade behandlingen ingår:

 • Veckovis handledning till familjehemmet samt telefonstöd. Arbete med föräldraförmågor och strategier kring uppmuntran, funktionell gränssättning och effektiv konflikthantering
 • Stöd till barnet genom samtal, färdighetsträning, förändringar i miljö och bemötande som ger förutsättningar för barnet att välja positiva beteenden istället för problembeteenden.
 • Föräldrasamtal med fokus på positiv samvaro och trygga umgängen.
 • Arbete med professionella och privata nätverk kring barnet och familjen för att förstärka skyddsfaktorer i miljön. Samarbete med skolan.

Vidmakthållandefas cirka tre månader. 
Teamet fasas ut i takt med att de förändringar som uppnåtts stabiliseras. En plan görs för hur positiva förändringar ska upprätthållas.

För unga som behöver mera kan vi erbjuda Funka behandlingsfamilj

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO och vi är medlemmar samt certifierade av RFF
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård)

Förhandsgranskning av bild