Funka Behandlingsfamilj

Kontaktpersoner

Helena Preisler

Behandlingschef

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com

 

Vi har lediga behandlingsfamiljer i Stockholm. Kontakta Helena Preisler tel: 070-5527217 eller mejla helena.preisler@magelungen.com så berättar hon mer om våra familjer.

Magelungen Funka Behandlingsfamiljer vänder sig primärt till målgruppen ungdomar med allvarlig beteendeproblematik och normbrytande beteende där begynnande missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende förekommer. Det kan vara ungdomar som skall slussas ut från SiS institutioner eller HVB hem. För målgruppen innehåller insatsen även arbete med biologföräldrar.

Den teoretiska grunden är social inlärningsteori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade och bygger på forskning om skydds- och riskfaktorer. Positiv samvaro, stödjande gränssättning, lyckad skolgång, trygga anknytningsrelationer och positiva kamratkontakter är centrala områden.

Behandlingsteamet består av behandlingsledare, ungdomsbehandlare, familjebehandlare och behandlingsfamilj. Behandlingsfamilj och föräldrar har tillgång till stöd via telefon dygnet runt.

Funkaprogrammen är manualbaserade behandlingsprogram där arbetet sker multimodalt, intensivt, föräldrautbildande och har ett beteendeterapeutiskt fokus.

 • Manualbaserat
  En tydlighet och ett ökat stöd till behandlarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det också lättare att utvärdera insatsen.
 • Multimodalt
  Vår kliniska erfarenhet visar att man behöver arbeta på många olika arenor samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen.
 • Intensivt
  Kontakt med familjen sker flera gånger per vecka i olika konstellationer, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet har också ett intensivt samarbete med andra instanser som har kontakt med familjen.
 • Föräldrautbildande
  Föräldrarna får öva på nya strategier och utveckla förmågor att använda i föräldraskapet. Fokus ligger till exempel på positiv samvaro, effektiv konflikthantering och funktionell gränssättning.
 • Beteendeterapeutiskt fokus
  Arbetet med funktionell beteendeanalys sker i syfte att öka förståelsen för vad som fungerar och vad som blir svårt i familjens vardag. Utifrån denna arbetar vi tillsammans med familjen för att uppnå en positiv och varaktig förändring.

Behandlingen består av följande delar

Kartläggningsfas cirka två veckor. 
Ungdomen flyttar in i behandlingsfamiljen och tillbringar all sin tid tillsammans med dem och/eller i skolan. Samtidigt görs en kartläggning av familjens och ungdomens situation.

Behandlingsfas nio – tolv månader. 
Behandlingsfamiljen har daglig kontakt med behandlingsledaren och arbetar på uppdrag av denne. Behandlarna träffar familjen i olika konstellationer upp till tre gånger i veckan.
I behandlingen ingår:

 • Daglig uppföljning av ungdomens beteenden. Interventioner i miljö och bemötande som ger förutsättningar för ungdomen att välja positiva beteenden.
 • Samtal med föräldrar. Arbete med föräldraförmågor och strategier kring positiv samvaro, uppmuntran, funktionell gränssättning och effektiv konflikthantering.
 • Samtal och färdighetsträning med ungdomen.
 • Arbete med professionella och privata nätverk kring ungdomen och familjen för att förstärka skyddsfaktorer såsom skola, goda kamratrelationer och föräldrar.
 • Täta och väl planerade hemmavistelser.

Vidmakthållandefas cirka tre månader. 
Ungdomen bor hemma och teamet arbetar tillsammans med familjen för att upprätthålla positiva förändringar i hemmiljön.

Magelungens enheter som arbetar med familjehemsvård har tillstånd från IVO och vi är medlemmar samt certifierade av RFF
(Riksföreningen för förstärkt familjehemsvård).
Förhandsgranskning av bild