Etiska riktlinjer

Studie-och yrkesvägledningen på Magelungens skolor har ett förhållningssätt som utgår ifrån Sveriges vägledarförenings etiska riktlinjer [1]

Alla människors lika värde är det fundament på vilket det vägledande arbetet ska vila. Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa och likabehandling och motverkar all form av diskriminering.

Vägledare främjar individers medvetna och övervägda studie- och yrkesval. Vägledare sätter individen i centrum och står fri från särintressen. Frihet och självbestämmande, fria val och egna beslut är en värdighetsprincip som handlar om att både respektera och stärka individen.

Vägledning bygger på vetenskaplig teori och metod och utgår från teoribildning inom vägledningsområdet. Vägledning bygger också på beprövad, professionell erfarenhet.

Profession

 • Vägledare strävar efter att upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens.
 • Vägledare strävar efter att lära av varandra samt dela erfarenheter och kunskaper på ett systematiskt sätt.
 • Vägledare följer den utveckling som sker avseende forskning, teorier och metoder inom området.
 • Vägledare strävar efter god självkännedom och medvetenhet om egna attityder och värderingar gentemot individ och samhälle.
 • Vägledare uppmärksammar gränserna för den egna professionen och hänvisar till annan kompetens när så kan vara nödvändigt för vägledningssökandes bästa.

Individ

 • Vägledares bemötande av individer grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda relationer.
 • Vägledare hanterar uppgifter om personliga förhållanden med respekt för individens integritet.
 • Vägledare har kunskap om och följer gällande lagstiftning för tystnadsplikt och sekretess.
 • Vägledare är tydlig med förutsättningarna för mötet och om sin egen kompetens, samt anpassar vägledningsinsatserna efter den sökandes behov och situation.
 • Vägledare strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information.

Samhälle

 • Vägledare har kunskap om de lagar, förordningar och mål som reglerar och påverkar vägledningsarbetet.
 • Vägledare uppmärksammar samhälleliga orättvisor och strävar efter att företräda individen.
 • Vägledare strävar i urvalssituationer efter opartiskhet och neutralitet samt är beredd att motivera sina åsikter och handlingar. Alla människors lika värde är det fundament på vilket det vägledande arbetet ska vila. Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa och likabehandling och motverkar all form av diskriminering.
 • Vägledare främjar individers medvetna och övervägda studie- och yrkesval. Vägledare sätter individen i centrum och står fri från särintressen. Frihet och självbestämmande, fria val och egna beslut är en värdighetsprincip som handlar om att både respektera och stärka individen.
 • Vägledning bygger på vetenskaplig teori och metod och utgår från teoribildning inom vägledningsområdet. Vägledning bygger också på beprövad, professionell erfarenhet.
 • Profession
 • Vägledare strävar efter att upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens.
 • Vägledare strävar efter att lära av varandra samt dela erfarenheter och kunskaper på ett systematiskt sätt.
 • Vägledare följer den utveckling som sker avseende forskning, teorier och metoder inom området.
 • Vägledare strävar efter god självkännedom och medvetenhet om egna attityder och värderingar gentemot individ och samhälle.
 • Vägledare uppmärksammar gränserna för den egna professionen och hänvisar till annan kompetens när så kan vara nödvändigt för vägledningssökandes bästa.

Individ

 • Vägledares bemötande av individer grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda relationer.
 • Vägledare hanterar uppgifter om personliga förhållanden med respekt för individens integritet.
 • Vägledare har kunskap om och följer gällande lagstiftning för tystnadsplikt och sekretess.
 • Vägledare är tydlig med förutsättningarna för mötet och om sin egen kompetens, samt anpassar vägledningsinsatserna efter den sökandes behov och situation.
 • Vägledare strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information.
 • Samhälle
 • Vägledare har kunskap om de lagar, förordningar och mål som reglerar och påverkar vägledningsarbetet.
 • Vägledare uppmärksammar samhälleliga orättvisor och strävar efter att företräda individen.

Vägledare strävar i urvalssituationer efter opartiskhet och neutralitet samt är beredd att motivera sina åsikter och handlingar

[1] https://www.vagledarforeningen.se/wp-content/uploads/2016/12/SVF-Etisk-deklaration-2017.pdf

https://www.vagledarforeningen.se/wp-content/uploads/2018/02/SVF-Declaration-Etical-principles-guidelines.pdf