Digitalisering/ utvecklingsarbete IT

I Magelungen pågår ständigt ett arbete för att förbättra IT- miljön samt digitalisera och utveckla användningen av IT och digitala verktyg.  Hösten 2015 startade att utvecklingsprojekt av två lärare som bland annat handlade om att  öka användandet och kunskapen kring att använda digitala verktyg tillsammans med eleverna. Detta projekt blev framgångsrikt, breddades och ledde fram till att alla skolor i Magelungen i dag använder sig av den digitala lärplattformen G-Suite ( Google Apps for education)  tillsammans med eleverna.

Då vi kontinuerligt får nya lärare och nya elever är arbetet med att utveckla kompetensen i att använda denna lärplattform en ständigt pågående process som drivs och leds av Magelungens IT – samordnare i samråd med ledningsgrupp, skolchefer, rektorer och central skolutvecklingsgrupp. Arbetet handlar även om att skapa goda förutsättningar för våra elever att tillgodose sig ett livslångt lärande och för såväl elever som pedagoger innefattar detta arbete att använda och prova på olika sorts verktyg och metoder.

Eftersom elever som kommer till Magelungen har olika förutsättningar och behov  strävar vi efter att  de digitala verktyg som  alla ska ha tillgång till och kunna använda  ska stötta eleverna i deras lärande och ge dem bättre förutsättningar att lyckas med det som de förväntas göra.

Alla lär olika men har rätt till samma

Då alla lär på olika vis har vi på Magelungen bestämt oss för att vi inte skall låsa fast oss i en form av digitala verktyg. Alla enheter ska ha tillgång till iPad, Chromebook eller PC så att elevens behov sätts i främsta rummet. Syftet med det tankesättet är att eleven skall rustas inför framtiden med en variation och mångfald av den digitala utrustningen samtidigt att det skall vara anpassningsbart utefter vederbörandes behov.

Eftersom vi vill erbjuda våra elever så bra förutsättningar som möjligt att kunna lära och utvecklas samt då vi strävar efter ökad likvärdighet har vi inom Magelungen ett antal centrala licenser som alla har tillgång till.

Som ett stöd i arbetet med IT och digitalisering har Magelungens IT-samordnare tillsammans med MUST-gruppen och i dialog med skolchef och rektorer utarbetat en planering eller rättare sagt en IT-strategi.

Om du är intresserad att veta mer om den eller om arbetet med IT och digitalisering i Magelungen kontaktar du:

Kontaktpersoner

Emil Josefsson

IT- och fastighetschef

073 614 10 29
emil.josefsson@magelungen.com