Verksamhetsidé, modell och metoder

Vår verksamhetsidé är att skapa sammanhang som kan bidra till människors utveckling så att de på bästa sätt kan använda den kompetens och de resurser de har och utveckla dessa i ett tryggt och förutsägbart sammanhang. Samarbete genomsyrar våra verksamheter och är en nödvändighet för att uppnå önskat förändringsarbete och uppsatta mål.

Vi erbjuder intensivt familjesamarbete och individuellt upplagd behandling/ färdighetsträning både enskilt och i grupp, i kombination med individuellt anpassad skola.

De barn och ungdomar som kommer till oss kommer via socialtjänsten, utbildningsförvalningen och BUP.

Vår modell, arbetssätt och metoder bygger på en systemisk grundsyn men bemöter utmaningar utifrån olika teoribildningar, synsätt och metoder.

Det systemiska synsättet innebär att man ser människan som en del av olika sammanhang. Människor skapar sig en förståelse utifrån de olika sammanhang man vuxit upp i, lever i, utifrån de samspel man har med andra och utifrån vad man hoppas på i relation till andra människor och de drömmar man har för sitt liv.

Modellen bygger på tre delar; behandling/färdighetsträning, nära samarbete med familj och nätverk samt skolgång.

Social Emotionell Färdighetsträning (SEFT) genomsyrar de arenor som vi erbjuder, där barnet/ungdomen kan arbeta mot sina individuella mål.

Färdighetsträning/SEFT pågår hela tiden på olika sätt i vår verksamhet och ger ungdomarna möjlighet att utveckla och träna olika färdigheter exempelvis koncentration, impulskontroll, samarbete, förstå och ta emot instruktioner, påbörja och fullfölja en uppgift, men även att sätta egna gränser samt uttrycka vad man vill och önskar.

Varje enskild ungdom har tydliga och konkreta mål som han/hon skall träna på. Målen formuleras tillsammans med ungdomen och utvärderas regelbundet. Arbete sker både individuellt och i grupp. Fokus ligger på ett positivt synsätt som syftar till att förstärka samt utveckla barnets/ungdomens egna förmågor och resurser.