Systematiska uppföljningar

Utifrån Magelungens egna systematiska uppföljningar kan följande sägas om utfallet för ungdomarna på Magelungen BO.

Livssituation och funktion vid uppföljning

Vid uppföljningen arbetar och/eller studerar 75 % och 31% deltar i någon pågående behandling (t ex. kontakt med psykolog eller terapi). En majoritet av de boende anser dessutom att deras förmåga att ta ansvar för sitt eget boende och att klara sig i samhället har blivit till det bättre (Rapport 9).

Förändringar i mående? – psykisk hälsa

Ungdomarnas känsla av sammanhang har efter insatsens avslut ökat (Lindgren, 2007). Tillfredsställelse med livet har i Lindgren (2007) ökat, men i Rapport 8 och Rapport 9 är det ingen skillnad. Självbilden är positiv, såväl före som efter insats (Rapport 8).

Förändringar i mående? – psykisk ohälsa

Huruvida de boendes psykiska ohälsa förändras över tid är oklart eftersom det skiljer sig åt mellan olika studier. Ungdomarnas beteendeproblem skattad av ungdom och Socialtjänst har minskat, medan minskningen endast är liten och ej statistiskt signifikant i föräldraskattningen och personalskattningen (Lindgren, 2007). Ungdomarna vittnar om lite mindre svårigheter, men de besväras lika mycket av svårigheterna efter insatsens avslut (Rapport 8). I Rapport 9 är däremot svårigheterna desamma från inskrivning till avslut, men är sedan delvis försämrat till uppföljningen.