Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är en satsning som leds och drivs av Skolverket. Satsningen handlar om att Skolverket går in och erbjuder sitt stöd till skolor som av olika anledningar har låg måluppfyllelse. Detta stöd innefattar bland annat att utvalda skolor med hjälp av processledare genomför en nulägesanalys som ska leda fram till en åtgärdsplan med förslag på insatser.

I Magelungen har fyra grundskolor blivit erbjudna  att vara med i detta och då vi ser att det här stödet, eller den här insatsen kan få oss att se på såväl verksamhet som arbetsrutiner med lite ”nya ögon” välkomnas  erbjudandet. Detta samverkans projekt  ska pågå i tre år och en förhoppning är att detta ska hjälpa oss att öka måluppfyllelsen i aktuella skolor samt ge oss insikter, kunskaper och verktyg som kan tillämpas i andra sammanhang/ skolor.

Från var och en av de fyra skolorna är det två representanter (rektor och lärare) som är med och träffar processledarna. Dels är det träffar lokalt på varje skola och dels är det träffar centralt där  även representanter från central nivå (skolchefer och skolutvecklare) och  huvudmannanivå (VD) deltar.

Själva arbetet har inletts nu under vårterminen genom att kartläggnings-eller analysfasen satts igång. Därefter påbörjas arbetet med att formulera mål, ringa in möjliga insatser samt upprätta en åtgärdsplan. Med i detta arbete är även forskare från Stockholms universitet.

En viktig del i denna arbetsmodell är att det som görs, görs tillsammans och att strävan ligger i att få till en god dialog och ett gott samarbete/samverkan som på sikt leder till att elevernas förutsättningar att utvecklas och lära förbättras.

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Aiman Jihar

Skolchef Grundskola Magelungen

070 722 96 90
aiman.jihar@magelungen.com