Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är en satsning som leds och drivs av Skolverket. Satsningen handlar om att Skolverket går in och erbjuder sitt stöd till skolor som av olika anledningar har låg måluppfyllelse. Detta stöd innefattar bland annat att utvalda skolor med hjälp av processledare genomför en nulägesanalys som ska leda fram till en åtgärdsplan med förslag på insatser.

I Magelungen har vi varit med i Samverkan för bästa skola i lite drygt ett år och vår förhoppning är att detta arbete eller denna satsning  ska fungera stödjande i vår skolutveckling genom att den bland annat hjälper oss se på såväl verksamhet som arbetsrutiner med lite ”nya ögon”.  Samverkansprojektet ska pågå i tre år och målsättningen är att det ska hjälpa oss att nå ökad måluppfyllelse samt åstadkomma en mer likvärdig skola.

I skrivande stund är sju av våra grundskolor med i projektet men vi hoppas att de insatser och åtgärder som görs även kommer gynna övriga skolor i Magelungen på ett positivt sätt.

Från var och en av de aktuella  skolorna är det två representanter (rektor och lärare) som är med och träffar processledarna. Dels är det träffar lokalt på varje skola och dels är det träffar centralt där  även representanter från central nivå (skolchefer och skolutvecklare) och huvudmannanivå (VD och Styrelse ) deltar.

Själva arbetet inleddes  genom att kartläggnings-eller analysfas sattes igång. Därefter påbörjades  arbetet med att formulera mål, ringa in möjliga insatser samt upprätta en åtgärdsplan. Med i detta arbete har även forskare/ handledare från Stockholms universitet varit.

En viktig del i denna arbetsmodell är att det som görs, görs tillsammans och att strävan ligger i att få till en god dialog och ett gott samarbete/samverkan som på sikt leder till att elevernas förutsättningar att utvecklas och lära förbättras.

Kontaktpersoner

Aiman Jihar

Kommunikationschef

070 722 96 90
aiman.jihar@magelungen.com