Introduktionsdag

Sedan några år tillbaka erbjuds all nyanställd skolpersonal en introduktionsdag som planeras och organiseras  av  Central Skolutvecklingsgrupp i dialog med skolchef och rektorsgrupp. Tanken bakom denna dag är att en som nyanställd i Magelungens skola ska få lite kortfattad information kring sådant som kan vara värdefullt att ha med sig redan från början.  Deltagarna brukar exempelvis få information om Magelungen Utveckling AB, Magelungens skola samt Magelungens koncept för skolutveckling.

Några önskvärda förhållningssätt samt verksamma strategier och verktyg brukar presenteras och deltagarna bjuds på några kortfattade föreläsningar med teman som exempelvis autismspektrumstörning, ADHD, lågaffektivt bemötande samt pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Ett återkommande inslag under introduktionsdagen är även att de nyanställda får chans att sitta tillsammans i smågrupper för att dela såväl kunskaper som erfarenheter, frågor och funderingar med varandra.

Den respons som vanligtvis brukar komma fram då dagen följs upp och utvärderas är att den är såväl behövlig, som trevlig, inspirerande och lärorik. Många brukar även föra fram att det känns bra att bli välkomnad på detta sätt samt att det ger känsla av samhörighet. Att man är del av något större trots att man jobbar på en liten skola eller en liten verksamhet. Vanligt är även att det kommer fram att man uppskattar att få lite ”koll” på vad som önskas och förväntas så att det blir lättare att ”göra rätt”.

Då denna dag på många vis blivit så lyckad togs beslut om att all  nyanställd personal i Magelungen ska erbjudas en centralt ordnad introduktionsdag och hösten 2020 genomfördes denna. Innehåll och upplägg var lite liknande som tidigare år men den stora skillnaden var att dagen genomfördes digitalt ( pga Corona) samt att även behandlare deltog. Under dagen fick deltagarna höra VD berätta  om Magelungen. Hur företaget växt fram, hur organisationen ser ut idag, hur tanken framåt ser ut samt hur visioner och mål är formulerade. En medarbetare från Magelungen Örebro presenterade värdegrunden samt gav konkreta exempel på hur den kan gestalta sig konkret i det dagliga eller verksamhetsnära arbetet på enheten.

I vanlig ordning fick skolpersonal höra om Magelungens skola samt om Magelungens koncept för skolutveckling medan behandlarna fick höra mer om behandlingsarbete i Magelungen. Och som sig bör fick deltagarna även sitta i mindre grupper för att dela tankar, funderingar, frågor kunskaper och  erfarenheter.

Då dagen utvärderades och följdes upp framkom att de allra flesta var mycket nöjda med såväl innehåll som upplägg och att många även såg att denna dag bör fortsätta erbjudas  till alla nyanstälda och till och med utökas till två dagar.

I skrivande stund är därav beslut taget om att det även  kommande höst kommer att erbjudas introduktionsdag/ dagar till alla nya som börjar i Magelungen.