God undervisning

Det finns många sätt att tala om och tänka kring undervisning men för att barn och unga ska utvecklas och lära på bästa sätt är det av stor betydelse att de får tillgång till en undervisning som kännetecknas av att den är god. Och vad menas  då egentligen med god undervisning och vad är då är typiskt för en sådan?

På denna fråga finns dock väldigt många svar beroende på vem man frågar men för att koka ner det och svara kortfattat så kan god undervisning förklaras i termer av att den kan försvaras såväl etiskt som moraliskt. Det vill säga att det som görs känns rätt och riktigt utifrån rådande regler och normer och att de handlingar som utförs leder till att göra gott för de undervisningen berör.

Om man dessutom vill åstadkomma en undervisning som är som även är kvalitativ i den bemärkelsen att den även leder till såväl måluppfyllelse som ett ökat lärande behöver man även väga in att undervisningen ska vara framgångsrik. Och med tanke på att alla elever har rätt till delaktighet och gemenskap behöver ju en god undervisning även kännetecknas av att den är inkluderade. Och vill man åstadkomma en sådan, ja då behöver en bena ut vad som egentligen ligger i begreppet inkluderande undervisning.

Som synes behöver en väga in en hel del  olika aspekter då en talar om god undervisning varav en viktig aspekt är att tydliggöra och konkretisera vad en menar med olika begrepp samt  ta beslut om hur det en kommer fram ska omsättas i praktiken,

Då vi satte igång vårt övergripande utvecklingsarbete valde vi att utarbeta en gemensam begreppsapparat för att vi lättare skulle  kunna tala om och arbeta för att åstadkomma en  god undervisning. Anledningen till det var helt enkelt att vi identifierat att vi tänkte och gjorde ganska så olika.  Detta behöver nödvändigtvis inte vara fel, men då vi även var i ett läge då vi ansåg att den undervisning som bedrevs även behövde utvecklas och förbättras såg vi att det arbete vi behövde göra skulle kunna gynnas av att vi ringade in och satte ord på vad som egentligen var viktigt för att våra elever skulle utvecklas och lära på bästa sätt.

För att på något vis ”säkra” att vår begreppsapparat skulle fokusera på  ”rätt” saker valde vi att basera denna både på vad forskning lyfte fram som betydelsefullt samtidigt som vi ville ta tillvara på den samlade kunskapen och erfarenheten som fanns i bland oss. Efter att ha gjort ett gediget jobb kring detta landade vi slutligen  i är att en god undervisning för oss även kännetecknas av att den var meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Då detta i sin tur är ganska breda begrepp som kan tolkas på en mängd olika sätt konkretiserade vi även  vad dessa betydde och hur vi ser på våra på våra elever att vi lyckats.  Om du vill läsa mer om  hur vi gjorde och vad vi kom fram till det finner du det under rubriken MUST i menyn till vänster.

Nu när vårt arbete har pågått i över sex år har vi inte bara utarbetat vår gemensamma begreppsapparat utan vi har även lyckats förändra och förbättra undervisningen på många sätt. Det råder exempelvis ökad likvärdighet mellan våra skolor och kvaliteten på undervisningen har i mångt och mycket förbättrats. Våra klassrum är mer anpassade efter elevernas behov och förutsättningar och vi använder digitala lärverktyg och hjälpmedel på ett mer genomtänkt och strukturerat sätt.

Eftersom detta med att förändra och förbättra undervisningen är ett arbete som ständigt behöver fortgå jobbar vi fortfarande på med hjälp av vår begreppsapparat. Skillnaden nu är att vi är ännu mera konkreta och fokuserar ännu mera på själva ”huret”, det vill säga inte bara på vad man ska göra och varför utan vi lägger idag mycket krut på att identifiera och dela effektiva metoder, strategier och knep som bidrar till att elevernas förutsättningar att lära och utvecklas ökar.  Detta gör vi på en mängd olika sätt, bland annat genom att vi öronmärker tid för pedagogiska samtal, handledning, workshops, seminarier, eller andra slags lärandeaktiviteter som fokuserar på sådant som har med undervisning att göra.

Som nämndes inledningsvis finns det många svar på frågan vad som egentligen kännetecknar en god undervisning. Värt att påtala är även att det inte finns något färdigt recept för att säkerställa kvalitativt god och framgångsrik undervisning för alla elever. Det går heller inte att använda en uppsättning metoder, handlingssätt eller koncept utan att relatera dessa till sitt specifika sammanhang och de situationer man verkar i. Kvalitativt god undervisning måste därför betraktas och studeras som någonting som är såväl komplext som multidimensionellt.

Om du är intresserad av att ta reda på vad några olika forskare lyfter fram som betydelsefullt kan du läsa om det i skriften ”God undervisning -teoretiska idéer och praktiska dilemman” som du finner som PDF nedan.  I denna skrift får du även ta del av författarens reflektioner och tankar.

Har du frågor eller funderingar kontaktar du:

 

Kontaktpersoner