Utredningar

Utredningen kan vara omfattande och innebära ett helhetsperspektiv för att belysa en komplex problematik eller mindre och fokusera på en viss frågeställning.

Vi kan arbeta med breda frågeställningar, till exempel om psykiatriska tillstånd, autismspektrumtillstånd, intellektuella funktioner och behandlingsrekommendationer. Bedömningen utförs av legitimerad psykolog och konsulterande psykiater. Genom att arbeta med sådan flexibilitet och lyhördhet som vår verksamhet möjliggör kan vi genomföra bedömningar som det i andra sammanhang kan vara svårt att uppnå tillräckligt samarbete och/eller inhämta tillräcklig information för.

Utredning kan vara ett enskilt uppdrag men även vara ett tilläggsuppdrag som en del i en behandlingsplacering. I båda fallen ingår:

  • Omfattande psykologutredning, utförd av leg.psykolog med lång och omfattande kompetens av utredning.
  • Familjeanamnestisk del utförd av leg.psykolog i samarbete med familjeterapeut.
  • Pedagogisk utredning utförd i samarbete med lärare/pedagog.
  • Beteendeobseravtion utförd av behandlande personal.
  • Psykiaterbedömning i de fall diagnos kommer att ställas.
  • Pedagogisk bedömning/skolbedöming.

Psykologutredning skall ge underlag för uppdragsgivare att kunna fatta beslut avseende lämplig insats. Utredande psykolog gör överlämning av utredningens resultat samt vad resultaten bygger på, inför ungdom, familj och uppdragsgivare. Vid behov görs flera överlämningar. Psykolog kan även vara behjälplig vad gäller utformandet av insats samt hänvisa till lämplig verksamhet.

Utredningstid kan variera, men vid specifikt utredningsuppdrag räknas med en utredningstid mellan 8-12 veckor beroende på ungdom, problematik samt graden av motivationsinriktat arbete som kan komma att behöva göras.

Inom organisationen finns ett antal leg.psykologer med olika inriktningar, kompetens. Dessa kan vid behov ingå i en utredning samt konsuleras av utredande psykolog.

En utredning syftar alltid till att redovisa samt motivera de resultat som framkommit i förhållande till familj och nätverk. Utredande psykolog deltar i uppföljningsmöten tillsammans med uppdragsgivare, familj och ungdom. Redogör för de resultat som framkommit, samt motiverar dessa resultat. Ibland behövs flera möten, möten kan även delas upp beroende på konstellationer etc. Vid behov kan även utredande psykolog vara behjälplig vad gäller utformande av vidare insatser samt vara behjälplig kring vilka kontakter som eventuellt behöver tas. Utredande psykolog är aktiv i detta arbete.