MUSTig undervisning

Då det finns många olika sätt att tala om och tänka kring vad god undervisning egentligen innebär och vad som kännetecknar en sådan har vi i Magelungen satt ord på vad vi anser är en god undervisning.

Anledningen till det är att vi ville ha en gemensam begreppsapparat för att lättare kunna prata om den undervisning vi vill erbjuda vår elever samt hur vi går tillväga för att åstadkomma en sådan. Det vi landat i är att vi anser att en god undervisning kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.

Då detta  är ganska breda begrepp som kan tolkas på en mängd olika sätt har vi utifrån forskning och egna erfarenheter även konkretiserat vad dessa betyder och hur vi ser på våra på våra elever att vi lyckats. Det vi kommit fram till är att en:

Meningsfull Undervisning​

 • ​​​​​Är relevant för eleverna vilket innebär att kunskaperna kan användas.
 • Är anpassad utifrån elevernas egna erfarenheter och förkunskaper. ​
 • Vilar på synliggjorda mål
Tecken 
 • Elever tar med sig diskussioner och kunskaper ut ur klassrummet.
 • Elever visar nyfikenhet och vill veta mer.
 • Elever formulerar sig kring skolarbetet med hjälp av visuellt stöd, exempelvis skoltrappor (här är jag, hit ska jag, det här är nästa steg).
 • Elever är aktiva i sitt lärande, håller t.ex. i sina utvecklingssamtal. ​

Utvecklande Undervisning

 • Ger eleverna möjlighet att utveckla strategier för lärandet.
 • Ger eleverna möjlighet till reflektion, självständigt och med andra.
 • Ger eleverna möjlighet till att träna på rätt saker på rätt nivå.
Tecken​ 
 • Elever kan formulera sig hur de lär sig bäst i olika sammanhang (”jag behöver…för att”).
 • Elever kan beskriva sin utveckling med konkreta exempel (”förra året……men nu”).
 • Elever kan använda nya vägar att ta till sig kunskap.​

Stimulerande Undervisning

 • Varieras ifråga om innehåll, metoder och bedömning.
 • Sätter igång tankar och funderingar, flera sinnen aktiveras.
 • Väcker elevernas nyfikenhet och lust.
Tecken 
 • Elever ställer frågor, visar intresse och vill veta mer.
 • Elever reflekterar över nya aspekter, resonerar bortom rätt och fel.
 • Elever är aktiva, kommer med egna förslag och tar egna initiativ.

Trygg Undervisning

 • Miljön är stödjande och härbärgerande, kännetecknas av tydlighet, förutsägbarhet och struktur.
 • Miljön genomsyras av tillit och gemenskap. ​
Tecken 
 • Elever samarbetar med varandra och med vuxna.
 • Elever hjälper varandra.
 • Elever ber vuxna och kamrater om hjälp.
 • Elever ställer frågor och vågar göra fel.
 • Elever närvarar och deltar i olika aktiviteter.
 • Regler och rutiner följs och upprätthålls. ​​

 

Genom att vi satt ord på och konkretiserat dessa bitar har vi nu ett gemensamt språk, en gemensam begreppsapparat,  som vi kan luta oss mot eller relatera till  olika samtal och aktiviteter där vi talar om eller hanterar detta med undervisning, lärande och skolutveckling. Det blir även ett bra sätt att tala om hur vi vill att det ska vara i våra skolor samt vilka tecken vi vill se hos våra elever,

Utifrån våra definitioner och tecken på en ”MUSTig” undervisning har vi även utarbetat olika slags verktyg och material för att få ännu mera stöd att hålla fokus på ”rätt” saker. Dessa finner du  HÄR. 

Kontaktpersoner

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com