Definitioner och tecken MUSTig undervisning

Då meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg är ganska breda begrepp som kan tolkas på en mängd olika sätt har vi utifrån forskning och egna erfarenheter även konkretiserat vad dessa betyder och hur vi ser på våra på våra elever att vi lyckats. Detta har vi gjort genom att våra lärare, specialpedagoger och rektorer har diskuterat och satt ord på dessa bitar samt att vi har samlat in, dokumenterat och sammanställt det som kommit in. Anledningen till att vi gjort det är att vi vill ha en gemensam begreppsapparat för att kunna prata om vad en god undervisning innebär för oss. Vi tänker nämligen att en gemensam begreppsapparat kan vara hjälpsamt och stödja oss i olika slags samtal om undervisning och lärande. Det vi kommit fram till är att en:

Meningsfull Undervisning​

 • ​​​​​Är relevant för eleverna vilket innebär att kunskaperna kan användas.
 • Är anpassad utifrån elevernas egna erfarenheter och förkunskaper. ​
 • Vilar på synliggjorda mål
Tecken 
 • Elever tar med sig diskussioner och kunskaper ut ur klassrummet.
 • Elever visar nyfikenhet och vill veta mer.
 • Elever formulerar sig kring skolarbetet med hjälp av visuellt stöd, exempelvis skoltrappor (här är jag, hit ska jag, det här är nästa steg).
 • Elever är aktiva i sitt lärande, håller t.ex. i sina utvecklingssamtal. ​

Utvecklande Undervisning

 • Ger eleverna möjlighet att utveckla strategier för lärandet.
 • Ger eleverna möjlighet till reflektion, självständigt och med andra.
 • Ger eleverna möjlighet till att träna på rätt saker på rätt nivå.
Tecken​ 
 • Elever kan formulera sig hur de lär sig bäst i olika sammanhang (”jag behöver…för att”).
 • Elever kan beskriva sin utveckling med konkreta exempel (”förra året……men nu”).
 • Elever kan använda nya vägar att ta till sig kunskap.​

Stimulerande Undervisning

 • Varieras ifråga om innehåll, metoder och bedömning.
 • Sätter igång tankar och funderingar, flera sinnen aktiveras.
 • Väcker elevernas nyfikenhet och lust.
Tecken 
 • Elever ställer frågor, visar intresse och vill veta mer.
 • Elever reflekterar över nya aspekter, resonerar bortom rätt och fel.
 • Elever är aktiva, kommer med egna förslag och tar egna initiativ.

Trygg Undervisning

 • Miljön är stödjande och härbärgerande, kännetecknas av tydlighet, förutsägbarhet och struktur.
 • Miljön genomsyras av tillit och gemenskap. ​
Tecken 
 • Elever samarbetar med varandra och med vuxna.
 • Elever hjälper varandra.
 • Elever ber vuxna och kamrater om hjälp.
 • Elever ställer frågor och vågar göra fel.
 • Elever närvarar och deltar i olika aktiviteter.
 • Regler och rutiner följs och upprätthålls. ​​

 

Hur gör vi en MUSTig undervisning?

Vi har vid upprepade tillfällen även låtit våra lärare beskriva HUR de gör för att åstadkomma en MUSTig undervisning. Även detta har dokumenterats, samlats in och sammanställts. Genom att vi satt ord på och dokumenterat den tysta kunskap som finns inom Magelungen har vi på ett effektivare sätt även kunnat dela den med varandra på ett sätt som gör att vår gemensamma kompetens har ökat. Det här förfaringssättet är även något som rekommenderas inom forskningen för att man ska slippa ”uppfinna hjulet om och om igen” samt lättare kunna introducera nya kollegor i yrket.Något som även vi märkt av..Om du vill ta del av de strategier, tips och metoder som samlats in kan du läsa om det HÄR.

Utifrån våra definitioner och tecken på en MUSTig undervisning har vi även utarbetat olika slags verktyg för att  lättare kunna tala om, tänka kring och reflektera över den undervisning som bedrivs. Dessa finner du  HÄR. 

​Och nedan finner du ett häfte med våra definitioner och tecken på en MUSTig undervisning.

 

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Rektor/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com