MUST-verktyg (utarbetade centralt)

I  vårt arbete med att utveckla Magelungens skola och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära använder vi en mängd olika verktyg. Vilket eller vilka verktyg vi använder oss av beror dels på vilka roller vi har och dels på var i organisationen vi befinner oss. Användandet styrs såklart även av vem eller vilka det är som förväntas delta i aktuell aktivitet.

Under åren som arbetet med MUST pågått har vi utarbetat en mängd olika verktyg och material som på olika vis ska underlätta för såväl oss som driver eller deltar i utvecklingsarbetet som för våra elever. För att tydliggöra vilka verktyg som används till vad och av vem försöker vi dela upp dem i lite olika kategorier och talar bland annat om den i termer av   ”verktyg utarbetade centralt” och ”verktyg utarbetade lokalt”

På just denna sida kan du läsa om och få tillgång till de verktyg som är utarbetade centralt av MUST-gruppen i dialog med rektorer och lärare. Dessa verktyg är sådana som vi använder oss av i vårt övergripande utvecklingsarbete MUST. 

OM du vill läsa om och få exempel på några  verktyg som är utarbetade lokalt och används  exempelvis av lärare, specialpedagoger  och rektorer i arbetet med eleverna finner du det under rubriken; MUST-verktyg (utarbetade lokalt)  i menyn till vänster på sidan skolutveckling MUST

För att våra verktyg ska fungera så bra  som möjligt tänker vi att man kan behöva anpassa och modifiera dem så de passar den enskilda skolan, rektorn, läraren, gruppen eller eleven på bästa sätt. Oavsett vilket verktyg man väljer så är det huvudsakliga syftet att få till pedagogiska diskussioner, reflektioner och förändringsaktiviteter som leder till att våra skolor utvecklas i linje med MUST och att såväl vi som våra elever får bästa möjliga förutsättningar att lyckas med det vi tar oss an.

Med jämna mellanrum bygger vi ut och ser över vår verktygslåda och de vi idag använder oss av är följande:

Verktyg för självskattning (undervisning)

Verktyg för lägeskoll ( undervisning)

Verktyg för pedagogiskt samtal ( vad?hur?varför?)

Verktyg för pedagogiskt samtal ( MUST-lådorna)

Stödjande observationer

MUST-puff

Verktyg för elevskattning ( undervisning)

Verktyg för självskattning​ ( arbetssituation)

Nedan kan ni läsa om de olika verktygen samt hur vi tänker kring själva användandet. Längst ner på sidan finns även verktygen som nedladdningsbara filer för den som vill se hur de ser ut eller prova på att använda i den egna verksamheten.

Verktyg för självskattning

Med hjälp verktyget självskattningen kan vi stämma av var vi befinner oss i arbetet med att skapa en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning. Lärare får under ledning av rektor stöd i att analysera och värdera sin egen undervisningen i relation till MUST. De får möjlighet att diskutera frågor som rör undervisning och lärande, reflektera över hur det ser ut hos dom samt fundera över vad det kan bero på. I bästa fall kan de även komma fram till idéer eller lösningar på vad och hur de kan göra för att undervisningen ska bli än mer meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg för alla elever. Då självskattningen även rapporteras in får vi  från centralt håll även en översiktlig bild av hur skolutvecklingsarbetet fortskrider i Magelungens skola.​

Vi strävar efter att alla ska genomföra självskattningen minst en gång per år samt sända in resultatet till oss skolutvecklare så att vi kan räkna samman alla skolors resultat samt följa utvecklingen över tid.​ Värt att poängtera är att de resultat som kommer fram i och med självskattningen inte är någon sanning utan endast en bild av  var på MUST-skalan Magelungens lärare och rektorer uppskattar att vi  befinner oss just nu.

Vem ansvarar?

Rektor ansvarar över att presentera, planera, organisera och dokumentera arbetet med självskattningen. Rektor ansvarar även över att ta kontakt med skolutvecklare/specialpedagog vid eventuella frågor, funderingar som uppkommit i samband med självskattningen. Rektor tar även kontakt med specialpedagog/skolutvecklare vid behov av rådgivning/konsultation eller bara för att bolla idéer kring fortsatta aktiviteter eller insatser.

Vem deltar i självskattningen?

Rektor, lärare och övrig skolpersonal som på olika vis är delaktiga i den undervisning/ aktiviteter som pågår på skolan.​

Verktyg för lägeskoll

Med hjälp av verktyget Lägsekollen kan våra rektorer och deras personal  stämma av nuläget i sin pedagogiska verksamhet. Genom att aktivt söka efter goda tecken kan de få syn på hur eleverna svarar an på den undervisning som erbjuds. De  får även möjlighet till pedagogiska diskussioner som kan fungera stödjande i arbetet med att skapa en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning.

Vem ansvarar?

Lärare ansvarar över att, planera, organisera och dokumentera arbetet med Lägeskollen i samråd med rektor. Lärare ansvarar över att återkoppla arbetet med lägeskollen till rektor. Rektor förmedlar kontakt med skolutvecklare/specialpedagog vid eventuella frågor, funderingar som uppkommit i samband med lägeskollen.

Vem deltar i genomförandet av en Lägeskoll?

Arbetslaget eller arbetsgruppen kring aktuell elev/ elevgrupp deltar.

Hur går vi tillväga inför en lägeskoll?

Om lärare är intresserad av att genomföra en lägeskoll diskuterar hen först detta med rektor. Om denne är positiv bokas  två tillfällen då skattningar och diskussioner ska ske. Förslagsvis med en till två veckors mellanrum. De tänker på att avsätta gott om tid till diskussion. ​​Lägeskollen kan med fördel även genomföras tillsammans med övrig personal som arbetar med aktuell elev/elevgrupp då detta gör att fler situationer blir uppmärksammade och bredare perspektiv kan intas.

Verktyg för pedagogiskt samtal ( vad?hur?varför?)

Vad? Hur? Varför? kan användas för att få till ett pedagogiskt samtal kring vad som görs, hur och varför. Skolans personal får  chans att reflektera över och sätta ord på hur de rent konkret arbetar för att skapa en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning. Genom att ställa nyfikna frågor till varandra skapas även möjligheter att dela kunskaper och erfarenheter vilket i bästa fall även leder mot ökad samsyn. Detta verktyg kan användas även av andra professioner inom skolan förutsatt att man modifierar och ändrar det lite grann. Exempelvis tänker aktiviteter i stället för undervisning etc..

Vem kan använda detta verktyg?

Detta vänder sig främst till lärare men även kuratorer, rektorer och övrig skolpersonal kan använda verktyget samt delta i aktiviteten.

Hur går vi tillväga om vi vill använda verktyget och genomföra aktiviteten?

Om du/ni är intresserade av att använda verktyget för att organisera ett pedagogiskt samtal diskuterar ni först detta med er rektor. Om denne är positiv planerar ni in tid för detta. 

Verktyg för pedagogiskt samtal ( MUST- lådorna)

MUST-lådorna kan användas för att sortera och analysera strategier, metoder och knep som används i undervisningen. Lärare ges möjlighet att dela sådant de tycker fungerar bra med varandra samt hjälp att se på vilket vis detta bidrar till att skapa en undervisning som är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Detta verktyg kan även användas vid planering av undervisning vilket gör att läraren blir medveten om viktiga aspekter redan från början.

Vem kan använda detta verktyg?

Detta vänder sig främst till lärare och andra pedagoger som vill föra samtal om undervisning.

Hur går vi tillväga om vi vill använda verktyget och genomföra aktiviteten?

Om du/ni är intresserade av att använda verktyget för att organisera ett pedagogiskt samtal diskuterar ni först detta med er rektor. Om denne är positiv planerar ni in tid för detta. 

Stödjande Observationer

En framgångsfaktor för att utveckla undervisningen och öka förutsättningarna för att kunna bemöta elevernas behov är då lärare tillsammans med andra reflekterar, analyserar och utvärderar undervisningen. Detta kan göras på ett flertal olika sätt bland annat genom strukturerade observationer som efterföljs av feedback och reflekterande samtal. Med hjälp av kollegans öga och utifrånperspektiv kan lärarna få hjälp att se på sin egen praktik och på det som sker i klassrummet på ett vis som även kan utveckla undervisningen och föra såväl det individuella som det gemensamma lärandet framåt.  Styrkor och utvecklingsområden kan identifieras och erfarenheter, kunskaper, metoder, strategier och knep kan delas. Som ett stöd i arbetet med att skapa en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning har vi tagit fram ett arbetsmaterial som förutom instruktioner även innehåller ett observationsschema att utgå ifrån.​

Hur gör jag om jag vill få besök i mitt klassrum/i min verksamhet?

Lärare i Magelungen lyfter önskan om detta med sin kollegor och med sin rektor. Beskriver  varför de vill ha besök. Vad tror de att en observation kan bidra eller hjälpa till med.  Funderar över om det är någon i arbetslaget som lämpar sig att utföra observationen eller om de bör hjälp av skolutvecklare/specialpedagog från MUST-gruppen. Fördelen med att ta hjälp från centralt håll  är att det kan vara givande att få in lite nya perspektiv och andra ögon i verksamheten. I vissa fall kan det även vara lättare att rent tidsmässigt få till en observation genom att ta hjälp från MUST-gruppen.

MUST-puff

​En MUST-puff är helt enkelt ett seminarie eller en workshop som hjälper skolenheten att komma vidare i sitt arbete med MUST. Detta skräddarsys och planeras i samråd  med rektor utifrån enhetens behov och önskemål. Själva huvudsyftet med en MUST-puff är att den ska leda till ökad kunskap, förståelse, delaktighet och engagemang. Att de som deltar  blir lite mer insatta i vad MUST rent konkret betyder och vad det innebär på deras enhet. De få hjälp att identifiera allt bra som redan görs och hur det kan kopplas till MUST  och får även möjlighet att arbeta och fundera tillsammans hur det skulle kunna bli ännu bättre och ännu ”MUSTigare”.

Om lärare eller rektorer i Magelungen önskar få en MUST-puff lyfter de först det i lärarlaget och sedan kontaktar de skolutvecklare i Magelungen .

Verktyg för elevskattning 

Syftet med elevskattningen är att eleverna själva ska få en chans att analysera och värdera den undervisning de erbjuds.  De  får möjlighet att reflektera över frågor som rör deras undervisningssituation och möjligheter att lära såväl enskilt som med andra. Då elevskattningen även sammanställs och analyseras av mentor/ berörd lärare finns goda möjligheter att använda det som kommer fram i syfte att förändra och förbättra undervisningssituationen för eleven.​

Hur går vi tillväga om vi vill använda verktyget och genomföra aktiviteten?

Börja med att informera eleven om syftet med elevskattningen. Försäkra dig om att eleven förstår syftet samt hur resultatet ska användas. Lyssna in varje elevs åsikter och önskemål kring hur de helst vill genomföra denna. Ska den genomföras enskilt på mentorsamtal eller i grupp på en lektion? Ska det göras  muntligt, skriftligt? På papper eller på dator? Vid ett tillfälle eller vid flera? Planera in när och hur  elevskattningen ska genomföras. Dela din planering med eleven. 

Verktyg för självskattning ( arbetssituation) 

Syftet med att genomföra självskattning av arbetssituation är att skolans personal under ledning av rektor får stöd i att analysera och värdera sin egen arbetssituation i relation till MUST. Genom att rektor samlar in och följer upp  genomförda skattningar ges även möjlighet till samtal och dialog om vad som fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra. Med utgångspunkt i det som kommer fram kan sedan berörda parter tillsammans enas om vad som eventuellt behöver förändras för att arbetssituationen ska bli än mer meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Vad som behöver göras, hur detta ska gå till, när detta ska ske, vem som gör vad samt när uppföljning sker.​

Hur går vi tillväga om vi vill använda verktyget och genomföra aktiviteten?

Om du/ni är intresserade av att använda verktyget och genomföra denna aktivitet diskuterar ni först detta med er rektor. Om denne är positiv planerar ni tillsammans in tid för när det ska ske.

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Skolutvecklare/Specialpedagog


anna-karin.brostrom@magelungen.com