Utifrån Magelungens egna systematiska uppföljningar kan följande sägas om utfallet för ungdomarna på Magelungens dagverksamheter.

Ett bättre mående – mer psykisk hälsa

Ungdomarna mår efter behandling bättre, med en ökad känsla av sammanhang (Rapport 3), en ökad tillfredsställelse med livet (Rapport 3 och Rapport 8), samt en mer positiv självbild efter behandling i jämförelse med före (Rapport 8).

Ett bättre mående – mindre psykisk ohälsa

Ungdomarna vittnar om mindre svårigheter (Rapport 8) och minskade beteendeproblem (Rapport 3) efter behandling. Vårdnadshavare skattar ungdomens svårigheter som mindre och att ungdomarna besväras mindre av sina svårigheter (Rapport 8).  

Ungdomarnas skattningar av sina svårigheter före och efter behandling i jämförelse med normalgrupp (Lundh, Wångby-Lundh och Bjärehed, 2008), samt förälders skattning av ungdomens svårigheter i jämförelse med normalgrupp (Björnsdotter, Enebrink och Ghaderi, 2013).