Utveckla elevhälsan

Skolans uppdrag är att främja elevernas lärande och hälsa samt att arbeta förebyggande för att minska risken att ohälsa och/eller hinder i lärandet uppstår.  Eftersom lärande och hälsa hänger samman är elevhälsa ett delat ansvar för alla som arbetar i skolan.

I Magelungen pågår ständigt ett arbete för att utveckla och  förbättra elevhälsan så att elevernas förutsättningar att  lära, utvecklas och må bra optimeras. Detta arbete sker på flera nivåer och innefattar en mängd olika processer. Vi arbetar exempelvis med att förbättra undervisningen och lärmiljön så att den ska kännetecknas av att den känns  såväl inkluderande som meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.

Det sker även ett aktivt arbete kring att synliggöra och förbättra rutiner och strukturer för elevhälsans arbete. En viktig del i detta är exempelvis att det digitala systemet ProReNata implementeras samt att tid och energi läggs på att formulera och uppdatera elevhälsoplaner så att de går i linje med Magelungens centralt utarbetade elevhälsoplan.

Under våren kommer vi även gå in i ett mer aktivt arbete med/ kring  dokumentation av särskilt stöd. Vi kommer exempelvis se över och justera våra centralt utarbetade dokument och mallar samt se över och tänka kring olika sätt att organisera sitt elevhälsoarbete genom exempelvis  elevhälsoteam och elevhälsomöten.

Om du har frågor kring arbetet med att utveckla  och förbättra elevhälsan kontaktar du:

 

Kontaktpersoner

Aiman Jihar

Kommunikationschef

070 722 96 90
aiman.jihar@magelungen.com

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com