Studie- och yrkesvägledning

Studie-och yrkesvägledare på Magelungens skolor arbetar utifrån och är väl förtrogen med de styrdokument som återfinns i Skolverkets lagar, förordningar och läroplaner kring studie-och yrkesvägledning. Arbetet grundar sig på FN:s barnkonvention om barns rättigheter samt de grundläggande värden och demokratins grund som finns i skollag och läroplan.

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Skollagen 1kap 29 paragrafen.

Här finns bland annat beskrivet syftet med vägledning och varför vägledning är en viktig del i det livslånga lärandet samt ett stöd i en individs ständiga pågående karriärprocess. Syftet beskrivs bland annat:

Studie- och yrkesvägledning syftar till att individen, utifrån sina förutsättningar ska:

  • Bli medveten om sig själv.
  • Bli medveten om olika valalternativ, såsom utbildningsvägar och yrken.
  • Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen.
  • Lära sig fatta beslut.
  • Lära sig genomföra sina beslut.

Vägledaren har djupa och aktuella kunskaper inom utbildningsvägar, utbildningssystem, arbetsmarknad och yrken. För att på bästa sätt möta upp en elevs behov av information och stöd i val och väljande är vägledaren utbildad inom sitt arbetsområde. Vägledaren har de teoretiska kunskaper inom karriärval och vägledning, kunskaper och färdigheter i samtalsmetodik samt metoder för val, väljande som behövs för professionen. Kunskaper om, och använda sig av vägledningsmodeller och samtalsteknik som vilar på vetenskaplig grund är en självklarhet. Till studie-och yrkesvägledare kan du vända dig i allt som rör dina pågående studier och dina tankar om framtiden.

GRUNDSKOLANS Lgr22 och GYMNASIESKOLANS LÄROPLAN Gy11

Studie- och yrkesvägledaren ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke. Eleven tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen.

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i informa­tionen till skolan och eleverna.

Skolan och studievägledaren ska bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund.

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan