Vad är speciellt med MUST?

​Ibland får vi frågor som handlar om vad det är som är speciellt med MUST. Vissa menar att våra begrepp (meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg) är generella och kan gälla i alla skolor. Att MUST inte är något unikt för Magelungen.  Att dessa begrepp är generella och kan, och även borde, gälla i alla skolor håller vi helt med om.  Det man behöver vara medveten om är dock att MUST handlar om så mycket mer än bara dessa begrepp. MUST är ett helhetstänk, ett synsätt som innefattar såväl undervisning som lärande och skolutveckling.

Men om vi ändå ska försöka beskriva vad som kan sägas vara speciellt med MUST är det kanske att vi satt ord på hur vi vill att det ska vara i våra skolor och konkretiserat detta genom att tillsammans arbeta framgemensamma definitioner och tecken.Definitioner och tecken som ska hjälpa oss att få ett gemensamt språk, att dra åt samma håll samt kunna stämma av hur vi ligger till  i vårt arbete med att utveckla vår skola. 

Vi har vid återkommande tillfällen även uppmanat såväl lärare som rektorer  att beskriva och sätta ord på vad och hur de faktiskt gör för att åstadkomma en meningsfull, utvecklande stimulerande och trygg undervisning eller arbetsmiljö. Något som vi även dokumenterat i syfte att dela och sprida för att på så vis öka vår gemensamma kompetens samt underlätta för de som kommer nya till Magelungen.

Ytterligare en sak som kanske gör MUST lite speciellt är att vi  under resans gång samt då vi drog igång MUST försökt att använda oss både av den unika erfarenhet och kunskap som finns inom organisationen samt av forskning som rör  lärande, undervisning och skolutveckling. Vi har således inte köpt ett färdigt paket eller stirrat oss blinda varken på det ena eller det andra då vi vet att såväl lärande som undervisning och skolutveckling behöver anpassas efter rådande situationer och sammanhang. Vi har således tagit ett avsteg från teorin om skolutveckling som en planerad eller stegvis förändring. ​

För att förstå lite mer vad MUST handlar om kan man jämföra det med inkludering.  MUST liksom inkludering handlar till syvende och sist om att utveckla skolan så att alla barn och unga får de förutsättningar de behöver för att lyckas i sitt lärande. Liksom inkludering  är  MUST även något som många känner till och är positiva till. ​Man har dock lite olika förståelse för vad det betyder, vad det innebär något som även påverkar det man gör. 

Till skillnad från hur man arbetar med inkludering i  många skolor har vi med MUST försökt att ta ett helhetsgrepp, vilket bland annat innebär att  MUST ska genomsyra hela vår skolverksamhet, dvs inte bara gälla eleverna utan  även innefatta skolans personal. Detta utifrån att MUST är ett synsätt och att vi tror  att  alla behöver tillgång till  en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg undervisning eller arbetssituation för att lära och utvecklas.

Redan från början tog vi även beslut om att arbetet med MUST skulle få ta tid samt dokumenteras, följas upp för att i slutänden utvärderas och presenteras i en skriftlig rapport.  Även detta kan sägas vara lite speciellt då det är ganska ovanligt att projekt och satsningar i skolans värld  pågår under så långa perioder som fyra år samt är så väl dokumenterade.  Vanligt i skolans värld är att man kör en satsning eller ett projekt under ett läsår och sedan utvärderar. Något som leder till att man ofta drar igång nya saker samt  inte får med skolutvecklingens  alla olika faser i sin utvärdering.

Sist men inte minst har vi organiserat vår skolutveckling på ett sätt som gör att vi i ökad grad kommit bort ifrån en bort ifrån en skolutveckling som är topp- eller bottenstyrd. Vi tillämpar ett slags  ”ledning från mitten” tänk som innebär att vi har en nyckelgrupp (MUST-gruppen) som leder och driver arbetet med MUST. Då denna grupp består av representanter från olika nivåer och olika professioner inom skolan förankras arbetet ständigt både uppifrån och nerifrån. ​ Detta sätt har hjälpt oss att få samtliga nivåer inom skolan att samspela och röra sig i samma riktning.  Något som gör att vi i ökad grad kan finna fungerande lösningar på såväl organisations- som på skol- och klassrumsnivå så att den kraft som finns kan användas till att hantera olika problem i den miljö där de uppstår.

 Avslutningsvis kan vi ju även fundera över om det nödvändigtvis behöver vara något som är speciellt eller unikt med MUST. Och med tanke på att Magelungen är en väldigt speciell och komplex organisation  som på många vis  klarar av i det många andra inte lyckats med då det gäller de mest utsatta eleverna  känns det också som om vårt koncept för skolutveckling behöver vara lite speciellt för att vi ska lyckas med vår skolutveckling på bästa sätt…