Strategier, knep och metoder (Rektorer)

Under åren som åren som arbetet med MUST pågått har våra rektorer i lite olika omgångar och olika konstellationer fått sätta ord på HUR de rent faktiskt gör för att åstadkomma en arbetssituation som kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. De har med hjälp av lite olika stödfrågor och instruktioner helt enkelt dela sina bästa strategier, knep och metoder med varandra. Det som har kommit fram har även dokumenteratssamlats in och för att slutligen sammanställas i ett skriftligt dokument  ( se nedan). 

Vår tanke med det har varit att verbalisera och synliggöra den tysta men mycket värdefulla kunskapen som finns inom Magelungen för att den även ska kunna delas och spridas mer effektivt. Ytterligare en tanke har varit att gemensamma definitioner och tecken ska underlätta för oss samtal och diskussioner. Att de ska få oss att dra åt samma håll och bidra till ökad samsyn och gemensamma förhållningssätt. Vi tänker även att det kan vara bra för rektorer som kommer nya till Magelungen att redan från början få ta del av de lite mer erfarna kollegornas strategier, knep och metoder.

Värt att påpeka är att de strategier, knep och metoder som rektorerna använder sig av går i linje med det som forskningen lyfter fram som betydelsefullt för att öka lärarnas kompetens. Rektorerna talar bland annat om att lärarna behöver få goda möjligheter att samarbeta med varandra,att de behöver få ta del av aktuell forskning, kompetenshöjande insatser och att de behöver få stöd och uppmuntran i sin kunskapsutveckling. Att de inte ska lämnas ensamma utan behöver få goda möjlighet att reflektera, planera, utvärdera och tänka kring sin undervisning tillsammans med andra. Rektorerna lyfter även fram sådant som är betydelsefullt  för att man ska kunna stärka det professionella kapitalet. Nämligen att man behöver uppmärksamma utbildningsbehov samt kombinera mänskligt kapital (individens talang)socialt kapital (gruppens samarbetsförmåga) och beslutsfattande kapital (visdom och expertis för att göra bedömningar av elever).

Den som nu är intresserad av att ta del av de strategier, knep och metoder Magelungens rektorer använder sig av finner dessa i dokumentet Metoder för MUSTig arbetssituation nedan.Värt att påpeka är dock att  dessa inte kan kopieras rakt av utan man kan  ta till sig idéer och inspiration om man tycker något låter bra. Fundera lite över hur de skulle passa i den egna verksamheten för att sedan modifiera och pröva sig fram så att det passar den enskilda individen eller verksamheten på bästa sätt.​

Tilläggas bör  även att vi utifrån våra definitioner och tecken på en MUSTig arbetssituation även har utarbetat ett verktyg för självskattning av arbetssituationen. Syftet med det är att skolans personal under ledning av rektor får stöd i att analysera och värdera sin egen arbetssituation i relation till MUST. Genom att rektor samlar in och följer upp genomförda skattningar ges även möjlighet till samtal och dialog om vad som fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra. Med utgångspunkt i det som kommer fram kan sedan berörda parter tillsammans enas om vad som eventuellt behöver förändras för att arbetssituationen ska bli än mer meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Vill du se det verktyget klickar du HÄR.