Hållbar skolutveckling

Skolutveckling kan ske på olika vis och handla om olika saker men till syvende och sist bör all skolutveckling leda till att elevernas lärande ökar och att vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att utvecklas så långt som möjligt. ​Skolutveckling kan dessutom vara väldigt roligt men samtidigt otroligt svårt, utmanande och periodvis mycket energikrävande. För att lyckas på bästa sätt i sitt skolutvecklingsarbete bör man därav sträva efter att åstadkomma en skolutveckling som kännetecknas av att det är hållbar. Det vill säga att den står sig över tid och leder framåt i önskad riktning.

I Magelungen har vi arbetat med ett skolövergripande utvecklingsarbete i över fem år och under resans gång har arbetet såväl dokumenterats som följts upp för att slutligen utvärderas och presenteras i en skriftlig rapport.Detta har på intet vis varit enkelt eller lätt men genom vårt sätt att arbeta och föra kommunikation kring hur det går och vart vi är på väg har vi lyckats ro vårt arbete i land även om det många gånger känts både motigt och tungt. I och med att vi lyckats hålla vårt arbete levande under så lång tid har vi såväl skapat en grund för skolutveckling som utarbetat ett koncept som stödjer oss i vårt arbete med att förändra och förbättra vår skola.

Vårt arbete har även resulterat i att:

 • Vi har satt ord på tyst och värdefull kunskap så att vi kan dela den mer effektivt.
 • Vi drar i ökad grad åt samma håll och fokuserar mer på skola, skolutveckling, undervisning och lärande.
 • Vi för mer pedagogiska diskussioner och samtal på ett strukturerat sätt och avsätter tid för reflektion.
 • Vi samarbetar på ett mer effektivt sätt i frågor som rör undervisning, skolutveckling och lärande.
 • Vi har blivit bättre på att använda tekniska lösningar och alternativa sätt att kommunicera.
 • Vi har blivit bättre på att driva skolutveckling samt använda forskning och egna erfarenheter.
 • Det råder ökad likvärdighet i våra skolor.
 • Elevernas resultat på läs-och skrivtester har ökat.
 • Måluppfyllelsen har förbättrats.

 

Detta är något vi är otroligt stolta över eftersom skolutvecklingsarbeten eller utvecklingsprojekt i skolans värld vanligtvis brukar avslutas  eller mattas av innan de hunnit ge önskvärda resultat.  Vanligt är även att de varken dokumenteras, följs upp eller utvärderas. Detta har bidragit till att de studier som visar hur skolutveckling i skolans värld rent faktiskt går till är relativt få till antalet.

Att just vi i Magelungen har lyckats med dessa bitar har såklart många förklaringar men en av dem är att vi redan från början bestämde oss för att det skulle få ta tid och att vi skulle dokumentera, följa upp vårt arbete för att slutligen utvärdera och skriva en rapport om vad vi gjort och hur det gått.

Under resans gång har vi även samlat på oss en hel del erfarenheter och kunskaper kring vad som är viktigt att tänka på om man vill få till en skolutveckling som står sig över tid och leder framåt i önskad riktning. Det vill säga om man vill få till en skolutveckling som är hållbar. Dessa är:

 • Tänka långsiktigt – vara medveten om att det kommer att ta tid och måste få ta tid.
 • Tänka till kring när saker ska sättas igång, på vilket vis det ska ske, vilka som förväntas delta och hur den planerade satsningen påverkar övrigt som redan är igång.
 • Lyssna in, ta reda på önskningar, behov, förutsättningar ” se till den lilla enhetens behov”
 • Bearbeta och processa idéer på flera nivåer – undvik snabba beslut vid ”sittande bord”
 • Tala i termer av koncept och helhetslösningar och fundera på hur övriga satsningar passar in där.
 • Se skolutveckling som en interaktiv process, där själva ”huret” görs upp i samspel med de som förväntas delta i förändringsaktiviteterna.
 • Sträva efter samsyn men värna om olika perspektiv – ”att alltid tycka lika leder inte till utveckling”
 • Investera tid, energi och pengar – ”som man sår får man skörda” MEN tillämpa även ett ”good-enough – tänk” – ”det här är vad vi har” ”det här är vad vi kan” – släpp på prestigen…
 • Stäva efter att de som leder arbetet har erfarenheter och kunskaper om skolutveckling, undervisning, lärande, organisation och kultur.
 • Försök att få skolledare, skolutvecklare och lärare att stanna kvar på sin post
 • Lägg krut på att bygga stödjande strukturer för lärande och utveckling på samtliga nivåer.
 • Tillämpa återkoppling på flera nivåer– ”ger information och energi som är värdefull för att komma vidare”
 • Prioritera handledning till alla – innehåll och form styrs av uppdrag och behov”
 • Värna om ett pedagogiskt fokus – ”pedagoger utvecklar den pedagogiska verksamheten”
 • Tona ner fokus på resultat, prestationer och bedömning – lyft fram andra för lärandet centrala aspekter
 • Samordna och begränsa satsningar och projekt – ” är det genomförbart, hanterbart?”
 • Repetera, påminn, nöt på – ”trägen vinner”