Effektivt lärande

Det  finns det många sätt att förstå och förklara effektivt lärande på och som med allt annat har det att göra med vilket perspektiv eller vilka teorier man ansluter sig till. Trots att människor lär på ungefär lite liknande sätt så finns det även små variationer som kan vara värda att uppmärksamma beroende på om man är intresserad av hur elever lär, hur vuxna lär eller hur organisationer lär.

Oavsett vilket lärande man talar om eller vilket perspektiv man utgår ifrån så är det av stor betydelse att alla vi som på något vis arbetar med att få till stånd ett ökat lärande tar oss en funderare kring hur det som rekommenderas av olika forskare kan användas i det sammanhang eller de situationer vi är en del av. För som många av oss känner till är det inte alltid som teori och praktik går hand i hand eftersom det i själva lärsituationen eller i klassrummet händer och sker en hel del olika saker som är svåra att förutspå. 

Då vi satte igång vårt utvecklingsarbete valde vi att fokusera mer på lärandet än vad vi gjort innan och en av anledningarna till det var att vi ville öka våra elevers förutsättningar att lära och en annan var att vi var övertygande om att även vi vuxna skulle behöva lära oss en hel del om vi skulle lyckas med det. Med tanke på att vi under åren som vårt arbete pågått lyckats åstadkomma ett ökat lärande hos såväl oss vuxna som hos våra elever kan jag ju inte säga annat än att det känns som om vi gjorde helt rätt även om vi på intet vis är varken klara med vårt utvecklingsarbete eller fullärda. Och med tanke på att vi har en hel del förbättringsområden kvar samt att det ständigt dyker upp nya utmaningar och utvecklingsområden som en följd av att vi lever i verkar i en ständigt föränderlig värld så är frågan är om vi någonsin kommer att bli det.

Den litteratur och den forskning som vi använt oss av i vårt arbete setts över och justerats under resans gång. Detta gör att den kunskap och de teorier vi bygger vårt arbete på idag ser lite annorlunda ut nu jämfört med vad den gjorde då. Och med tanke på att vi arbetat med detta i över fem år har vi även samlat på oss en hel del nya kunskaper och insikter som är användbara för oss i vårt framtida arbete. I och med den handledning vi haft har vi fått nya infallsvinklar och tankar som även det påverkat vårt sätt att göra och tänka i olika situationer.  Ett konkret exempel är bland att vi i ökad grad lyft in detta med det organisatoriska sättet att se på lärande och utveckling och därmed fått ett bredare tänk i dessa frågor. Som beskrivs i rapporten ”Att synliggöra det osynliga – en beskrivning av ett flerårigt skolutvecklingsarbete” (Lindberg, Åkerberg, S. 2019) har detta även bidragit till att vi i dag använder forskning och beprövade erfarenheter på ett än mer genomtänkt och därmed bättre och kanske även mer effektivare sätt.

Om du är intresserad av att ta del av en skrift där jag som driver detta utvecklingsarbete lyfter fram lite olika teorier och sätt att tänka kring effektivt  lärande samt reflekterar över hur det kan användas i praktiken finner du den som nedladdningsbar PDF nedan. Genom att dela mina tankar och funderingar kring detta är min förhoppning att fler som arbetar med lärande i någon form ska ta sig en funderare på hur man själv ställer sig till i dessa frågor.

OM frågor eller funderingar uppstår är du som läsare välkommen att ta kontakt med mig.

 

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com