Effektivt lärande

Det finns många sätt att förstå och förklara effektivt lärande på och som med allt annat har det att göra med vilket perspektiv eller vilka teorier en ansluter sig till. Trots att människor lär på ungefär lite liknande sätt så finns det även små variationer som kan vara värda att uppmärksamma beroende på om en är intresserad av hur elever lär, hur vuxna lär eller hur organisationer lär.

Oavsett vems lärande vi talar om eller vilket perspektiv vi utgår ifrån så är det av stor betydelse att alla vi som på något vis arbetar med att få till stånd ett effektivt lärande tar oss en funderare kring hur vi tänker ring detta samt hur det som rekommenderas av olika forskare kan användas i det sammanhang eller de situationer vi är en del av. För som många av oss känner till är det inte alltid som teori och praktik går hand i hand eftersom det i själva lärsituationen eller i klassrummet händer och sker en hel del olika saker som är svåra att förutspå.

Och om vi även ska samarbeta för att åstadkomma ett effektivt lärande så behöver vi även enas om vad vi menar med själva begreppet effektivt lärande. Även detta kan såklart förklaras på en mängd olika sätt men kortfattat kan en säga att ett effektivt lärande innebär ett lärande som är leder till att människor utvecklas och lär på bästa sätt efter sina förutsättningar och förmågor.

Då vi i Magelungen satte igång vårt övergripande utvecklingsarbete valde vi att fokusera mer på att åstadkomma ett effektivt lärande än vad vi gjort innan och en av anledningarna till det var att vi ville öka våra elevers förutsättningar att lära och utvecklas efter bästa förmåga. Då vi även var övertygande om att vi vuxna i skolan skulle behöver lära oss en hel del skulle om vi skulle lyckas på bästa sätt valde vi att även fokusera på att skapa goda förutsättningar för vuxna att utvecklas och lära. Om du vill veta mer om vad vi gjort och hur vi gjort det kan du läsa om det under rubriken MUST i menyn till vänster.

Nu har vårt arbete pågått i över sex år och under dessa år har vi lyckats åstadkomma ett ökat lärande på såväl organisationsnivå som gruppnivå och individnivå. Exempelvis så har vi lärt oss en hel del om att driva skolutveckling, använda IT och digital teknik samt hur vi kan göra och tänka för att eleverna ska få mer rättvisa betyg samt i högre grad få en undervisning som är anpassad efter deras behov och förutsättningar. Elevernas resultat på läs och skrivtester har ökat och vi kan skönja en förbättrad måluppfyllelse.

Då vi har en hel del förbättringsområden kvar samt att det ständigt dyker upp nya utmaningar och utvecklingsområden som en följd av att vi lever i verkar i en ständigt föränderlig värld kommer vi fortsätta arbeta med och ha ett fokus på detta med att åstadkomma ett effektivt lärande. För alla.

Detta planerar vi att göra på en mängd olika sätt, bland annat genom att fortsätta prioritera att alla som befinner sig i skolan ska ha tillgång till en undervisning, lärmiljö eller arbetssituation som kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Vi tror nämligen att detta är betydelsefulla faktorer om vi ska lyckas på bästa sätt.

Vi försöker även ha med oss eller aktualisera dessa ”parametrar” då vi planerar, genomför samt utvärderar olika slags undervisnings- eller lärandesituationer för såväl elever som för vuxna. Vi tänker även att detta är ett ständigt arbete som behöver fortgå under en längre tid och att en viktig del i detta är att skapa tid och rum för såväl samarbete som samtal, dialog, reflektion och kommunikation.

Om du är intresserad av att ta del av en skrift  med lite olika teorier och sätt att tänka kring effektivt lärande finner du den som nedladdningsbar PDF nedan.

Har du frågor eller funderingar kontaktar du:

Kontaktpersoner