Kvalitetsarbete och värdegrund

Att lyckas i skolan är för varje ung individ en mycket viktig del i att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare. Magelungens systematiska kvalitetsarbetet jobbar mot att varje elev skall nå sin fulla potential.

Det systematiska kvalitetsarbetet på Magelungens skolor har som mål att varje elev skall uppnå sin fulla potential och nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling och i sina sociala färdigheter. Att lyckas i skolan är för varje ung individ en mycket viktig del i att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare.

Alla våra elever har behov av extra stöd för att lyckas i skolan och vi har en tro på att de, trots tidigare misslyckanden, kan, med rätt insatser, klara skolan. I detta perspektiv är det viktigt att vi arbetar systematiskt med att förbättra vår verksamhet för att ge eleverna än större möjligheter att lyckas med sin skolgång.

Magelungens skolors värdegrundsarbete:

  • Magelungens skolors personal under ledning av rektor skall arbeta med att utveckla ett gemensamt värdegrundsarbete och redovisa detta i den årliga kvalitetsredovisningen till huvudmannen.
  • Värdegrundsarbetet skall baseras på den värdegrund som läroplanen ger uttryck för. Detta värdegrundsarbete skall genomsyra all verksamhet i skolan.
  • På Magelungen så uppmanar vi alla som finns i verksamheten att uttrycka sina åsikter och det skall finnas ett tillåtande diskussionsklimat som gör detta möjligt. Det är rektor och den övriga personalens ansvar att detta klimat råder på skolan.
  •  Rektor ansvarar för att all planering och genomförande av undervisningen genomsyras av den värdegrund som läroplanen ger uttryck för och att eleverna får ta del av både kunskaper och samhällets värderingar i den dagliga verksamheten.
  •  I den dagliga verksamheten i skolan så skall elevernas åsikter vara synliga och alla elever skall få möjlighet att komma till tals.
  • All undervisning skall planeras och struktureras så att den uppmanar till kritisk granskning av lärostoffet.
  • Såväl undervisning som lärmiljö ska kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.