Ny rapport i Magelungens rapportserie: Utvärdering Heldag

Magelungen Heldag är en form av strukturerad öppenvård bestående av individuell behandling, skola och familjebehandling där ett tvärprofessionellt team arbetar i ett mindre sammanhang mot gemensamt formulerade mål. Utfall undersöktes utifrån skattningsformulären SDQ, SASB och Livets stege vid tre mättillfällen, samt utifrån livssituation och funktionsnivå vid uppföljning. 77 ungdomar och 57 föräldrar från 20 olika enheter deltog. Resultatet visade på ett förbättrat mående över tid, med minskade svårigheter som ungdomarna också besvärades mindre av, något förbättrad tillfredställelse med livet samt en tendens till förbättrad självbild. Andelen ungdomar som befann sig på en kliniskt hög nivå utifrån totala problem-skalan minskade efter behandling. Vid uppföljningen hade en majoritet gymnasiekompetens, de flesta studerade, medan några arbetade eller praktiserade. Andra var arbetslösa eller sjukskrivna. De flesta ungdomarna var nöjda med Magelungen, de tyckte att de blivit väl bemötta, att personalen lyssnat på och förstått dem, och de hade förtroende för personalen. Jämförelser med liknande behandlingsinsatser försvåras av skillnader i studiedesign och mätmetod.
Rapporterna finns både digitalt och i tryckt format.