Magelungens närvarostöd online

Närvarostöd online är en stödinsats för elever med oroande skolfrånvaro. Insatsen sker helt online. Uppdragsgivare är enskilda skolor eller kommuner.

För vilka elever?

  • Elever i åldern 10 – 20 år med problematisk skolfrånvaro
  • Eleven bedöms ha möjlighet att tillgodogöra sig en insats online
  • Både vårdnadshavare och elev samtycker till insatsen.

Insatsen

Insatsen bedrivs under tre månader. Under denna tid har vi regelbunden och intensiv kontakt med ungdomen. Kontakt med föräldrar och skola sker en gång per vecka.

Arbetet startar med en kartläggning. Kartläggningen sker genom standardiserade mätinstrument, samtal med elev, föräldrar och skola. Syftet är att ta reda på vilka tidigare insatser som är gjorda, hur frånvaron kan förstås och vad som kan göras för att öka närvaron.

Utifrån informationen i kartläggningen görs en skolnärvaroplan med syfte att öka närvaron i skolan. Under insatsen stöttar Magelungen skolan med strategier att bemöta eleven, att skapa handlingsplaner samt anpassa elevens skolsituation.  Parallellt arbetar personal från Magelungen med att stötta eleven. Det kan handla om att lära ut strategier för att förstå och hantera oro och ångest, skapa rutiner både i hem och skola som främjar skolnärvaro eller att ge stöd för att kommunicera svårigheter och be om hjälp. Insatsen avslutas med att det tillsammans med Magelungen, skola, elev och föräldrar görs en plan för hur arbetet ska fortsätta efter avslutad insats.

Under insatsen får skolan tillgång till utbildningsfilmer och kartläggningsmaterial om problematisk skolfrånvaro. Materialet syftar till att öka skolans generella kunskap om att arbeta med skolfrånvaro samt minska problematisk skolfrånvaro genom systematiskt preventivt arbete.