Internutbildning i specialpedagogik

Ända sedan vi startade vårt övergripande skolutvecklingsarbete för flera år sedan har vi haft en tanke om att erbjuda alla våra lärare och rektorer en grundläggande internutbildning i specialpedagogik. Anledningen till det är helt enkelt att kunna bemöta våra elever på bästa sätt samt att ge dem det stöd, de anpassningar och den undervisning de behöver och har rätt till. I mångt och mycket gör vi redan detta men strävar efter att bli ännu bättre. Det vill säga, att öka kvaliteten i våra skolor än mer.

Av olika anledningar har denna utbildning ännu inte kunnat sätta igång men vi har återkommande under åren lyft vår önskan om att en dag kunna göra det och nu äntligen ser vi att detta kan bli möjligt. Eftersom vi funderat på denna utbildning så länge samt lyft våra tankar och idéer kring såväl upplägg som innehåll med rektorer och lärare runt om på våra skolor känns det som om utbildningen är välgrundad hos dem den berör och att vi även samskapat den. Något vi tror är av stor betydelse för att den faktiskt ska fungera väl för sitt syfte. Och vad är syftet då?

Jo, det grundläggande syftet med utbildningen är att öka den specialpedagogiska kompetensen inom Magelungen samt få till en mer likvärdig skola där vi använder våra kompetenser och kunskaper på ett bättre och mer jämlikt/ effektivt sätt. Under utbildningen kommer deltagarna att bli mer insatta i frågor som rör skolutveckling, undervisning och lärande och en målsättning är att de efter genomgången kurs har förvärvat kunskaper, kompetenser och färdigheter som gör att de på ett ännu bättre sätt kan anpassa undervisning, lärmiljö och bemötande efter de elever/individer de möter i sitt arbete.

En viktig del i utbildningen är även att deltagarna ska få en chans att tala om och tänka tillsammans med andra kring vad som är viktigt att tänka på för att lyckas åstadkomma en undervisning och en lärmiljö som är inkluderande och kännetecknas av den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Att de helt enkelt ska få en möjlighet dela sina kunskaper, erfarenheter, tankar och funderingar med varandra.  En förhoppning är även att de som går utbildningen  känner att de fått ökad kunskap om specialpedagogiska förhållningssätt samt att de fått provat på olika slags verktyg, strategier, knep och metoder och som kan få fler elever att lyckas i skolan.

Eftersom detta med att få fler elever att lyckas i skolan faktiskt handlar om att skolan och det vi gör och det vi erbjuder eleverna faktiskt kräver att vi tänker om och gör på annat vis har utbildningen fått namnet ”Skolutveckling för lärande”.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av ett antal block eller delar som tillsammans utgör en helhet.Varje del, eller block, innefattar i sin tur ett visst antal moment. Dessa moment skiljer sig något åt beroende på innehåller i aktuell del men gemensamt för alla är att de innehåller en föreläsning, en verksamhetsnära aktivitet, ett samarbetsmoment, samt litteraturläsning.

Löpande från kursstart till kursavslut skrivs även loggbok där deltagare förväntas reflektera över sitt lärande i relation till kursens innehåll och aktiviteter. Denna benämns nedan som individuellt moment.  Kursen inleds med en introduktion som hålls i anslutning till första den delen och avslutas med en gemensam avslutning där kursen sammanfattas och examination sker i form av muntligt samtal med stöd av de i fyllda loggböckerna.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för deltagarna att kunna närvaro och delta aktivt kommer endast introduktionen, avslutningen samt föreläsningspasset som berör skolutveckling och inkluderande undervisning att ske i gemensam lokal.  Övriga föreläsningar och aktiviteter   kommer ske med hjälp av digital teknik samt genomföras i den egna skolan/ verksamheten. Föreläsningarna kommer på förhand spelas in och laddas upp i en digital plattform som skapas för denna utbildning. Samarbetsmoment och samtal med kollegor från andra enheter/ skolor kommer kunna ske med hjälp av videosamtal i Teams.

Eftersom detta är en internutbildning i specialpedagogik kommer tyngdpunkten således ligga på det pedagogiska. Det vill säga att trots att perspektiv från andra kunskapsområden som exempelvis psykologi, sociologi eller beteendevetenskap vävs in kommer strävan ligga i att lyfta fram det pedagogiska perspektivet eftersom det är det som är själva kärnan i det specialpedagogiska kunskapsområdet. Och trots att samtliga kurhållare kommer beröra in vad som kan vara viktigt att tänka på då det gäller lite olika nivåer eller domäner i skolan så kommer fokus ligga på arbetet i klassrummet. Det vill säga vad lärare kan göra eller tänka på då för att skapa så bra förutsättningar för lärande och utveckling som möjligt.  Och eftersom en inkluderande undervisning kräver att skolan eller organisationen förändrar sig efter elevernas behov och förutsättningar kommer samtliga även lyfta in vad som kan vara viktigt att tänka på då det gäller såväl individ som grupp och organisation.

Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att detta upplägg bygger på vad såväl forskning som vi i Magelungen identifierat som viktigt för att en utbildning faktiskt ska leda till förändring som även påverkar elevernas förutsättningar att lära. Och om allt nu går som vi tänkt oss kommer vi dra igång januari 2021.  OM inte blir det något senare….

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer kontaktar du:

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com