Internutbildning i specialpedagogik

Ända sedan vi startade vårt övergripande skolutvecklingsarbete för flera år sedan har vi haft en  tanke eller en önskan om att en dag kunna erbjuda alla våra lärare och rektorer en grundläggande internutbildning i specialpedagogik. Anledningen till det är helt enkelt att vi fått signaler om att det behövts samt att  många av våra medarbetare genom åren även uttyckt att de mer än gärna skulle vilja gå en sådan utbildning.

Av olika anledningar har starten eller igångsättandet av denna utbildning dragit ut på tiden och den enkla förklaringen är väl helt enkelt att vi inte haft den tid eller de resurser som krävts utan att vi varit tvugna att skjuta upp den tills vi känt oss mer redo och att förutsättningarna funnits. Återkommande under åren har vi dock lyft och talat om vår internutbildning och vår önskan och på så sätt hållt denna tanke eller denna dröm levande och i januari 2021 kunde vi äntligen dra igång. Och även fast det inte riktigt blev som vi tänkt på grund av pandemin vi befinner oss i så blev det på många sätt både bra och som vi tänkt oss under hela resans gång.

Eftersom vi funderat på denna utbildning  så länge samt lyft våra tankar och idéer kring såväl upplägg som innehåll med rektorer och lärare runt om på våra skolor har vi på många olika sätt lyckats lyssna in önskemål, behov och förslag och på så vis även kunnat forma och skapa vår internutbildning tillsammans. Det vill säga helt i linje med MUST och med Magelungens övergripande ideér om hur ett bra arbete, en bra förändringsprocess eller bra lärande bör gå till.  Utbildningen är så att säga välgrundad på flera olika nivåer. Både hos dem som håller i den och hos dem som ska ta del av den. Något vi tror är av stor betydelse för att den faktiskt ska fungera väl för sitt syfte. Och vad är syftet då?

Jo, det grundläggande syftet med utbildningen är att öka den specialpedagogiska kompetensen inom Magelungen samt få till en mer likvärdig skola där vi använder våra kompetenser och kunskaper på ett bättre och mer jämlikt/ effektivt sätt. Under utbildningen kommer deltagarna att bli mer insatta i frågor som rör skolutveckling, undervisning och lärande och en målsättning är att de efter genomgången kurs har förvärvat kunskaper, kompetenser och färdigheter som gör att de på ett ännu bättre sätt kan anpassa undervisning, lärmiljö och bemötande efter de elever/individer de möter i sitt arbete.

En viktig del i utbildningen är även att deltagarna ska få en chans att tala om och tänka tillsammans med andra kring vad som är viktigt att tänka på för att lyckas åstadkomma en undervisning och en lärmiljö som är inkluderande och kännetecknas av den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg. Att de helt enkelt ska få en möjlighet dela sina kunskaper, erfarenheter, tankar och funderingar med varandra.  En förhoppning är även att de som går utbildningen  känner att de fått ökad kunskap om specialpedagogiska förhållningssätt samt att de fått provat på olika slags verktyg, strategier, knep och metoder och som kan få fler elever att lyckas i skolan.

Eftersom detta med att få fler elever att lyckas i skolan faktiskt handlar om att skolan och det vi gör och det vi erbjuder eleverna faktiskt kräver att vi tänker om och gör på annat vis har utbildningen fått namnet ”Skolutveckling för lärande”.

 

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av ett antal block eller delkurser som tillsammans utgör en helhet.Varje block/ delkurs   innefattar i sin tur ett visst antal moment. Dessa moment skiljer sig något åt beroende på innehåller i aktuell del men gemensamt för alla är att de innehåller en föreläsning, en verksamhetsnära aktivitet, ett samarbetsmoment, samt litteraturläsning.

Löpande från kursstart till kursavslut skrivs även loggbok där deltagare förväntas reflektera över sitt lärande i relation till kursens innehåll och aktiviteter. Denna utgör även det individuella momentet.  Kursen inleds med en introduktion som hålls i anslutning till första den delen och avslutas med en gemensam avslutning där kursen sammanfattas och examination sker i form av muntligt samtal med stöd av de ifyllda loggböckerna.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för deltagarna att kunna närvara och delta aktivt är det endast introduktionen, avslutningen samt föreläsningspasset som berör skolutveckling och inkluderande undervisning som sker i gemensam lokal.  Övriga föreläsningar och aktiviteter  sker med hjälp av digital teknik samt genomförs i den egna skolan/ verksamheten. Föreläsningarna  spelas in på förhand  och filmerna  laddas upp i en digital plattform som skapats för denna utbildning. Samarbetsmoment och samtal med kollegor från andra enheter/ skolor  sker med hjälp av videosamtal i Teams.

Eftersom det är en internutbildning i  grundläggande specialpedagogik kommer tyngdpunkten således ligga på det pedagogiska. Det vill säga att trots att perspektiv från andra kunskapsområden som exempelvis psykologi, sociologi eller beteendevetenskap vävs in kommer strävan ligga i att lyfta fram det pedagogiska perspektivet eftersom det är det som är själva kärnan i det specialpedagogiska kunskapsområdet. Och trots att samtliga kurhållare kommer beröra in vad som kan vara viktigt att tänka på då det gäller lite olika nivåer eller domäner i skolan så kommer fokus ligga på arbetet i klassrummet. Det vill säga vad lärare kan göra eller tänka på  för att skapa så bra förutsättningar för lärande och utveckling som möjligt.  Och eftersom en inkluderande undervisning kräver att skolan eller organisationen förändrar sig efter elevernas behov och förutsättningar kommer samtliga även lyfta in vad som kan vara viktigt att tänka på då det gäller såväl individ som grupp och organisation.

Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att detta upplägg bygger på vad såväl forskning som vi i Magelungen identifierat som viktigt för att en utbildning faktiskt ska leda till förändring som även påverkar elevernas förutsättningar att lära. Och om allt nu går som vi tänkt oss kommer vi under utbildningens gång  följa upp, lyssna in för att för att även  utvärdera, justera och förbättra. Och i bästa fall har vi någon gång i framtiden en riktigt bra utbildning som vi kan erbjuda till alla våra medarbetare och om behov, önskemål och förutsättningar finns även kunna anpassa och justera den för att på sikt kunna erbjuda den  till andra utanför Magelungen som är intresserade av att öka sina kunskaper och färdigheter inom detta område.

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer kontaktar du:

Kontaktpersoner