Information Coronavirus

Uppdaterade riktlinjer till barn/unga och vårdnadshavare med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, 2021-09-28

Magelungens verksamheter följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och organiserar verksamheten så att smittspridning kan undvikas.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed kommer även Magelungens verksamheter göra lättnader i form av att vi fr.o.m. 29/9 återgår till full närvaro på våra arbetsplatser samt att vi även kommer att tillåta även större sammankomster.

Respektive chef gör kontinuerligt riskbedömningar för att bestämma vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att minska risken för smittspridning på enheten samt tillhandahåller anpassad information till verksamhetens personal/elever/vårdnadshavare om det lokala smittförebyggande arbetet.

På www.1177.se finns all information för vad som gäller avseende riktlinjer och rekommendationer med anledning av covid-19 i aktuell region.
Covid-19 ingår i smittskyddslagen. Det innebär att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Följ myndigheternas råd och rekommendationer.

Smittförebyggande åtgärder

• Alla ska stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga.
• Har någon i hushållet covid-19 ger sjukvården förhållningsregler till övriga i hushållet.
• Underlätta för den som är hemma med symtom genom att, om möjligt, erbjuda digitala lösningar till möten och i skolan vara generösa med alternativt tillgodogörande av undervisning etc.
• Testning sker utifrån de regionala rekommendationerna.
• Vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig bör fortsätta att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Särskilt kontakten med personer i riskgrupp.
• Rengör regelbundet kontakt- och tagytor i miljön samt töm papperskorgar.
• Se till att det finns tillgång till tvål och pappershanddukar samt handdesinfektion för utrymmen där det inte finns möjlighet till handtvätt.
• Fortsätt tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
• Vädra regelbundet.

Resor utanför Sverige

• Den som reser till andra länder ska hålla sig informerad om risken för smitta i det aktuella landet och vilka regler och restriktioner som gäller på plats samt vid hemkomst.

Insjuknande under pågående verksamhet

• Om någon insjuknar under pågående verksamhet ska denne omgående gå hem. Om ett barn insjuknar kontaktas vårdnadshavare och bedömning görs om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
• För ungdom boende på HVB finns särskilda anvisningar.

Rutin vid konstaterat fall av covid-19 inom Magelungen

1. Smittad person meddelar aktuell verksamhet.
2. Personer, från högstadieålder och uppåt, som utsatts för smittorisk ska informeras och omgående testas för covid-19, även om de inte har symtom. (Smittorisk: personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av 48 timmar.)
3. Om det har gått minst fyra dagar sedan nära kontakt med den smittade när provtagning sker räcker det att göra ett test. Om det gått kortare tid än så behöver ytterligare ett test göras när det gått 5 dagar.
4. Har det gått mer än sju dagar sedan nära kontakt med den smittade behöver inget test göras av symtomfri person.
5. Den som inte har symtom och går i skolan eller har ett arbete som kräver fysisk närvaro kan gå till skola eller arbete i väntan på provsvar.
6. För barn i grundskoleålder gäller att de ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna om de utsatts för smittorisk, utanför hushållet.
7. Verksamheten fortsätter som vanligt, alla fortsätter att hålla distans, tvättar händer, stannar hemma vid minsta symtom.
8. Vid fler än enstaka fall av smitta i verksamheten ska huvudmannen informeras, som i sin tur fattar vidare beslut om hur gå vidare och om ev kontakt ska tas med regionens smittskyddsläkare

Vid frågor

Vårdguiden: https://www.1177.se

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

För sjukvårdsrådgivning ring Vårdguiden på telefonnummer 1177.
Vid allmänna frågor om coronaviruset ring det nationella informationsnumret 11313.

Kontakta ansvarig chef/rektor i första hand. Denne tar vid behov i sin tur kontakt med Magelungens ledningsgrupp genom Susanne Hildman, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser, e-post susanne.hildman@magelungen.com

Kontaktpersoner

Susanne Hildman

Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser

070 020 91 95
susanne.hildman@magelungen.com