Individ- och familjestöd

Personligt stöd till barn och ungdom

Insatsen – Personligt stöd till barn och ungdomar- riktar sig till barn och unga mellan 10 -20 år som behöver stöd och hjälp i sociala relationer, sociala kontexter eller är i behov av att bryta destruktiva beteenden. Det kan vara utifrån tidigare eller pågående utsatthet och i kombination med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Barnet eller den unges svårigheter kan vara kopplade till egna utmaningar eller i kombination med en familjekontext som skapar svårigheter.

Insatsen är stödjande och motiverande för barnet eller den unge genom praktiska, stödjande och motiverande insatser kopplade till exempelvis fritidsaktiviteter och skolgång. Det kan också handla om att vara behjälplig i kontakter med myndigheter och/eller andra instanser såsom sjukvård, psykiatri och skola. Målen med insatsen formuleras av Socialtjänsten och genomförandet planeras tillsammans med den unge, hens familj och socialtjänst.

 

Familjepedagog

Insatsen -Familjepedagog- är en insats som riktar sig till föräldrar som har behov av att öka sina kunskaper och färdigheter i sin föräldraroll. Insatsen innebär praktiskt stödjande och pedagogiskt arbete med barn och föräldrar där familjen får stöd och hjälp att utveckla sina egna resurser och öka sina egna förmågor.

Målen med insatsen formuleras av Socialtjänsten och genomförandet planeras tillsammans med familj, barn och Socialtjänst.

 

SKKP – Särskilt kvalificerad kontaktperson

Insatsen – SKKP – riktar sig ungdomar i åldern 13 till 25 år som har ett destruktivt beteende som riskerar att leda till exempelvis missbruk, riskbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Insatsen kan också passa den som har någon typ av psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska diagnoser.

Insatsen erbjuds i vardagsnära miljöer och när det ger ungdomen som bäst stöd. En SKKP arbetar stödjande och motiverande med ungdomen. Kontaktpersonen arbetar också praktiskt med ungdomen och stöttar/motiverar hen till exempelvis fritidsaktiviteter, en fungerande skolgång, ett drogfritt liv, att lämna eller upprätthålla ett liv utan kriminalitet. Den kvalificerade kontaktpersonen kan också ge stöd och vara behjälplig i kontakter med myndigheter och andra instanser såsom sjukvård, psykiatri och skola.

Målen med insatsen formuleras av Socialtjänsten och genomförandet planeras tillsammans med barn, familj och Socialtjänst.

För mer info eller förfrågningar kontakta Helena Preisler

Kontaktpersoner

Helena Preisler

chef Stockholm öppenvård och familjehemsvård

070 552 72 17
helena.preisler@magelungen.com