Handledning av skolnärvaroteam eller andra professionella team som arbetar för ökad skolnärvaro.

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Rätten till god skolgång är fundamental. Trots detta finns det barn och ungdomar som inte går i skolan. Orsakerna varierar från fall till fall, men gemensamt för alla är att det skapar lidande både för barnen och för deras föräldrar när skolgången inte fungerar.

Sedan 2008 har Magelungen fortlöpande arbetat med att utveckla behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och ungdomar. Arbetet har resulterat i ett manualbaserat behandlingsprogram (HSP) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Hemmasittarprogrammet riktar sig till elev, föräldrar och samarbetar med elevens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteendeterapi och sker i de tre faserna, kartläggning, behandling och vidmakthållande.

Magelungen Utveckling AB kan erbjuda handledningsträffar till berörd personal. Teman för handledningsträffar:

  • Hur kan man förstå och påverka skolnärvaro?
  • Att hitta åtgärder vid delvis eller heltids skolfrånvaro.
  • Vilka åtgärder behöver skolan göra och hur kan de praktiskt genomföras?
  • Föräldrakontakt och kommunikation
  • Handledningsträffarna fokuserar på konkreta elevärenden men kan även ha teoretiska inslag

Baserat på aktuell forskning kring problematisk skolfrånvaro stöttar vi hur  man kan arbeta förebyggande i skolan. Du får konkreta råd och tips kring som kan hjälpa dig i arbetet för att öka skolnärvaro.

Kontakta Ia Sundberg Lax chef för Magelungens hemmasittarprogram i Stockholm

Kontaktpersoner

Ia Sundberg Lax

Specialist inom skolfrånvaroproblematik

070 745 36 61
ia.sundberglax@magelungen.com