Brukarundersökningar

Resultat från brukarundersökningar från både FUNKA-programmen och HSP.

Som en del av Magelungens kvalitetssäkring genomförs sedan 2014 brukarundersökningar inom Magelungens dagverksamheter, öppenvård, behandlingshem och Bo. Frågorna rör områden som kvalitet, säkerhet, delaktighet, utbildning, hälsa samt känslomässiga och sociala behov. Enkäten besvaras en gång per år av ungdomar, vårdnadshavare och uppdragsgivare.

Här följer en sammanställning från 2016 års brukarundersökning.

Ungdomar

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Jag känner mig lyssnad på av behandlarna.  0 0 4 3 6
Behandlarna respekterar mig för den jag är.  0 1 1 2 9
Jag litar på behandlarna.  0 1 2 6 4

Följande påståenden har besvarats på en skala från 1-5, där 1= instämmer inte alls och 5= instämmer helt.

 Vårdnadshavare
Jag blir bra bemött av behandlarna. 4,7
Jag känner mig delaktig i insatserna från Magelungen. 4,4
Mitt barn blir bemött utifrån sina egna förutsättningar. 4,4
 Uppdragsgivare
 Vi upplever/anser att Magelungen arbetar utifrån målen i genomförandeplanen. 4,6
 Vi är nöjda med insatserna från Magelungen. 4,6
 Vi skulle kunna tänka oss att rekommendera Magelungen. 4,8