Föräldrastödjande samtalsserie

Digitalt eller på plats. Kontakta Carina Wilen för platsförfrågan.

 

Magelungen har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn- ungdomar och familjer och har arbetat med samtalet som verktyg under många år.

Magelungens föräldrastödjande samtalserie är en intensiv insats för att vägleda och stötta föräldrar i sitt föräldraskap utifrån rådande familjeomständigheter. Detta med utgångspunkt för barnets bästa.

Insatsen ska ses som en tidig insats för att förebygga en negativ utveckling och få stöd i att hantera en uppkommen krissituation eller påfrestande livssituation i familjen.

Träffarna sker i Magelungens lokaler i Örebro alternativt digitalt.             

För vem?

För föräldrar och familjer, en intensiv avgränsad insats där stöd och vägledning till föräldrar förebygger fortsatt negativ utveckling.

Innehåll

Insatsen påbörjas med ett introduktionssamtal, á 60 min

Sedan följer en serie av samtal vid 5 tillfällen, á 60 min.

Exempel på teman kan vara:

Familjens samspelsmönster, kommunikation, anknytning och mentaliseringsförmåga. Konflikthantering och gränssättning. Rutiner och struktur. Vägledning för fortsatt stöd.

Kompetens och bemanning

All personal har grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) eller är legitimerade psykoterapeuter med inriktningar KBT-, systemisk-, relationell- och pyskodynamisk inriktning.