HSP- Hemmasittarprogram

– En manualbaserad behandling för barn och unga som är skolfrånvarande.

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Rätten till god skolgång är fundamental. Trots detta finns det barn och ungdomar som inte går i skolan. Orsakerna varierar från fall till fall, men gemensamt för alla är att det skapar lidande både för barnen och för deras föräldrar när skolan inte fungerar.

Sedan 2008 har Magelungen fortlöpande arbetat med att utveckla behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och ungdomar. Arbetet har resulterat i ett manualbaserat behandlingsprogram (HSP) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Hemmasittarprogrammet riktar sig till elev, föräldrar och samarbetar med elevens skola. Insatsen utgår från kognitiv beteendeterapi och sker i de tre faserna, kartläggning, behandling och vidmakthållande.

Våra medarbetare på behandlingsverksamheterna i Stockholm, Södertälje, Solna, Jönköping, Västerås, Helsingborg; Göteborg, Gävle, Uppsala och Örebro är utbildade HSP-behandlare och erbjuder behandlingsinsats enligt HSP-programmet.

HSP är ett manualbaserat behandlingsprogram i vilket vi arbetar multimodalt, intensivt
och på hemmaplan med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund.

Manualbaserat: Innebär ett ökat stöd till utförarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det lättare att utvärdera insatser.

Multimodalt: Innebär att vår kliniska erfarenhet visar att man måste arbeta på många olika plan samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen.

Intensivt: En elev med långvarigt hemmasittande och dennes familj kan behöva kontakt flera gånger per vecka, ibland dagligen, för att bryta hemmasittandet och återfå en fungerande vardagssituation. Även kontakten med skolan måste vara mer intensiv än vad som vanligtvis är fallet vid traditionella öppenvårdsinsatser.

På Hemmaplan: För att vi måste möta eleverna där de befinner sig, till exempel genom att åka hem till familjen eller vara med i skolan.

KBT: Det finns lite forskning kring hemmasittare och ingen metod som visat en säkerställd effekt i vetenskapliga studier. Däremot så är KBT den rekommenderade behandlingsmetoden för svårigheter som ofta hör samman med hemmasittande, t.ex. olika former av ångestproblematik, tvångsproblematik och depression. KBT bör därför vara utgångspunkten när man skapar en behandlingsinsats för hemmasittare.

Behandlingsteamet i HSP består av två personer.

Programmet är uppdelad i de tre faserna:

  • Kartläggning,
  • Behandling
  • Vidmakthållande.

 

Här kan du se två inslag på TV4 om vårt arbete

Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-09-27: Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Det gäller att ta tag i problemet i tid.

 

 Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-11-15: Det har blivit ett stort problem att barn och unga inte orkar gå till skolan. När Carolin Engh gick i årskurs 6 mådde hon så dåligt att började stanna hemma – till slut blev hon hemma i ett helt år. Idag mår hon bättre och går sista året på gymnasiet.

 

Insats HSP

Kartläggningen – en bra och effektiv behandlingsinsats förutsätter att man utfört en omfattande och noggrann kartläggning. Målet med kartläggningen är att få en god överblick över elevens problem, vad som orsakat dem och vilka faktorer som vidmakthåller dem.

Under kartläggningen träffar vi eleven, föräldrarna, skolan samt eventuella andra viktiga aktörer runt eleven. Vi använder oss av standardiserade screeningdokument och frågebatterier, samt gör en anamnestisk intervju och tar reda på information som krävs kring det enskilda fallet. Kartläggningen resulterar i en beteendeanalys och behandlingsplan vilken ligger till grund för behandlingsinsatsen. Kartläggningen pågår under ca fyra veckor.

Behandlingen – är individualiserad utifrån den beteendeanalys som gjorts under kartläggningen. Det innebär att interventionerna som görs och insatsens intensitet och längd varierar mellan olika ärenden.

Behandlarna finner stöd i valet av behandlingsinterventioner i HSP:s manual där både generella och specifika interventioner för en ökad skolnärvaro finns beskrivna.

Vidmakthållandefasen – förbereds under slutet av behandlingsfasen. Behandlarna bygger tillsammans med eleven, familjen och skolan upp ett vidmakthållandedokument där man tittar på risk och skyddsfaktorer framåt och diskuterar möjliga åtgärder vid återfall och vem som har ansvar för vad. Själva vidmakthållandet sköts sedan av eleven själv tillsammans med de som finns nära henne i vardagen.

Vill ni veta mera? Kontakta då din närmaste HSP-verksamhet.

HSP erbjuder också intresserade kommuner möjlighet att ta del av vårt utbildnings- och handledningspaket för att kunna implementera programmet och arbeta med skolfrånvarande elever i egen regi.

Läs mer om att själva arbeta med HSP Magelungen HSP-utbildningspaket

HSP-programmet finns upplagd på Eu-platformen School to work som exempel på good practice

Nedanstående text är publicerad i The BLOG Huffington Post av Allen Frances, professor emeritus vid Duke Universitet efter sitt besök hos oss:

Preventing and Treating School Refusal and Severe Social Withdrawal

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.