FUNKA Hemma

FUNKA hemma vänder sig till barn/ungdomar och deras föräldrar med beteendeproblem såsom t ex konflikter, skolk, viss kriminalitet och annat normbrytande beteende. Behandlingen riktar sig både till den unge och föräldrarna.

Metod

Den teoretiska grunden bygger på socialinlärningsteori som bland annat bygger på tanken om att allt beteende är inlärt och att det därmed går att lära in nya mer funktionella beteenden. Det systemiska perspektivet finns också med, med utgångspunkten att varje familj är ett system och där de olika familjemedlemmarna samverkar och påverkar varandra. Funkahemma är ett evidensbaserat program där vi använder metoder som i forskning visat sig framgångsrika för dessa typer av beteendeproblem. Positiv samvaro mellan barn och föräldrar, fungerande skola och fritid är tre sådana områden som vi därför fokuserar på.

Insats

Vi arbetar i team om två. Behandlingen inleds alltid med en kartläggning (3-4 veckor) där information inhämtas om hur det sett ut bakåt samt hur den aktuella problembilden ser ut. Information tas in genom intervjuer med familjen, andra viktiga personer och tidigare utredningar/dokumentation. Kartläggningen mynnar ut i en behandlingsrapport där styrkor och problemområden ringats in för att sammanställas i ett konkret behandlingsförslag till familjen.

I behandlingsfasen träffar behandlarna familjen i olika samtal cirka fyra gånger per vecka på mottagningen och i hemmet. Ofta handlar det inledningsvis om att hjälpa till att skapa förutsättningar för vardagliga rutiner kring sömn, mat och skola. Vanligtvis ingår en del föräldrarutbildande inslag kring konflikt/gränssättning, positiv samvaro och hur man kan hjälpa barnet/den unge att använda mer funktionella beteende. Stort fokus ligger också på att jobba med relationen mellan föräldrar och barn då den självfallet är en grundstomme till förändringsarbetet. Behandlingen pågår mellan 6 – 12 månader och den minskar i intensitet i takt med att familjen fått strategier och verktyg att klara sig mer på egen hand.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.