FUNKA + Behandlingsfamilj

FUNKA + behandlingsfamilj är ett alternativ till behandling i institutionsmiljö och en möjlighet för ungdomen att istället få intensiv behandling i hemlik miljö samtidigt som föräldrarna får stöd för att kunna ta emot sitt barn på ett tryggt sätt hemma. Det är ett handboksbaserat behandlingsprogram vars målgrupp är ungdomar med allvarligt normbrytande beteende och deras familjer.

Ledig behandlingsfamilj i Gävle,

kontakta Camilla Jonesson
070-302 50 11
För mera information

Ledig behandlingsfamilj i Göteborg

kontakta Oskar Hill
070-745 00 64
För mera information

I behandlingsteamet ingår en behandlingsledare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. Behandlingen inleds i en erfaren och välutbildad behandlingsfamilj som handleds på daglig basis av teamets behandlingsledare. Behandlingsfamiljen erbjuder omsorg, stöd och färdighetsträning och har aldrig mer än en placering samtidigt. En vuxen i behandlingsfamiljen är hemma på heltid.Ungdomsbehandlaren träffar ungdomen varje vecka för samtal och färdighetsträning utifrån överenskomna mål och funktionella beteendeanalyser. Familjebehandlaren träffar föräldrarna varje vecka för arbete med föräldrastrategier, samt ungdomen och föräldrarna tillsammans för familjebehandling. Behandlingsledare handleder familjehemmet, håller i kontakten med socialtjänst och andra aktörer som t.ex. BUP och Maria Ungdom. Stort fokus ligger på lyckad skolgång och behandlingsledaren är aktiv i att hitta en lämplig skola samt i att handleda och samarbeta med skolan under placeringen.

Ungdomen börjar tidigt under placeringen åka hem för umgänge med sin familj och tiden hemma utökas hela tiden. När ungdomen flyttar hem helt, vanligtvis efter 9-12 månader, ska familjen ha tillbringat så mycket tid tillsammans och föräldrarna ha så goda föräldrastrategier på plats att risken för återfall i normbrytande beteende är liten. Behandlingen fortsätter den sista tiden i hemmet med enbart familjebehandlare och ungdomsbehandlare inkopplade.

En behandling består av följande delar:

Kartläggningsfas, ca 2 veckor.

Ungdomen flyttar in i behandlingsfamiljen och tillbringar all sin tid med dem eller i skolan. Samtidigt görs en kartläggning av ungdomens och familjens situation.

Behandlingsfas, 9-12 månader.

Behandlingsfamiljen arbetar på uppdrag av behandlingsledaren och deltar i grupphandledning varje vecka. Behandlarna träffar familjen i olika konstellationer upp till tre gånger i veckan.

I insatsen ingår:
  • Daglig uppföljning av ungdomens beteenden. Interventioner i miljö och bemötande som ger förutsättningar för ungdomen att välja positiva beteenden istället för problembeteenden.
  • Samtal med föräldrar, arbete med föräldraförmågor och -strategier som positiv samvaro och uppmuntran, funktionell gränssättning och effektiv konflikthantering.
  • Samtal med föräldrar och ungdom kring gemensamma mål, samvaro och relation.
  • Samtal och färdighetsträning med ungdomen. Insatserna utgår från funktionella beteendeanalyser.
  • Arbete med professionella och privata nätverk kring familjen för att förstärka skyddsfaktorer i miljön. Samarbete med skolan. Kontroll och stöd i kamratkontakter.
  • Täta och välplanerade hemmavistelser.
Vidmakthållandefas, ca 3 månader.

Ungdomen bor hemma och teamet arbetar tillsammans med familjen för att upprätthålla positiva förändringar i hemmiljön

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.