Funka + Behandlingsfamilj

Funka + Behandlingsfamilj är ett handboksbaserat behandlingsprogram, vars målgrupp är ungdomar med allvarlig
beteendeproblematik
och normbrytande beteende. Behandlingen genomförs huvudsakligen i en utbildad behandlingsfamilj med målet att ungdomen ska kunna flytta hem inom ett år. Behandlingen är ett alternativ till att placera ungdomen i en institutionsmiljö. 

Den teoretiska grunden är social inlärningsteori och systemteori. Behandlingsinterventionerna är beteendeterapeutiskt orienterade och bygger på forskning om skydds- och riskfaktorer. Positiv samvaro, stödjande gränssättning, lyckad skolgång, trygga anknytningsrelationer och positiva kamratkontakter är centrala områden.  

Behandlingsteamet består av behandlingsledare, ungdomsbehandlare, familjebehandlare och behandlingsfamilj. Behandlingsfamilj och föräldrar har tillgång till stöd via telefon dygnet runt. 

 Funkaprogrammen är manualbaserade behandlingsprogram där arbetet sker multimodalt, intensivt, föräldrautbildande och har ett beteendeterapeutiskt fokus.  

Manualbaserat: Innebär en tydlighet och ett ökat stöd till behandlarna och därmed ökad trygghet för klienterna. Att programmet är manualbaserat gör det också lättare att utvärdera insatsen. 

Multimodalt: Innebär att vår kliniska erfarenhet visar att man behöver arbeta på många olika arenor samtidigt för att nå bra resultat med målgruppen. 

Intensivt: Innebär att kontakt med familjen sker flera gånger per vecka i olika konstellationer, ibland dagligen, i möten och per telefon. Behandlingsteamet har också ett intensivt samarbete med andra instanser som har kontakt med familjen.  

Föräldrautbildande:  Innebär att föräldrarna får öva på nya strategier och utveckla förmågor att använda i föräldraskapet. Fokus ligger till exempel på positiv samvaro, effektiv konflikthantering och funktionell gränssättning. 

Beteendeterapeutiskt fokus: Innebär arbete med funktionell beteendeanalys i syfte att öka förståelsen för vad som fungerar och vad som blir svårt i familjens vardag. Utifrån denna arbetar vi tillsammans med familjen för att uppnå en positiv och varaktig förändring.   

 

Öppenvårdsenheten i Helsingborg har en ledig behandlingsfamilj.
Kontakta behandlingschef Jenny Bondesson tel: 070-0900636 eller jenny.bondesson@magelungen.com för mer information.

 

 

Kartläggningsfas cirka två veckor.
Ungdomen flyttar in i behandlingsfamiljen och tillbringar all sin tid tillsammans med dem och/eller i skolan. Samtidigt görs en kartläggning av familjens och ungdomens situation.  

Behandlingsfas nio – tolv månader.
Behandlingsfamiljen har daglig kontakt med behandlingsledaren och arbetar på uppdrag av denne. Behandlarna träffar familjen i olika konstellationer upp till tre gånger i veckan.
I behandlingen ingår:
• Daglig uppföljning av ungdomens beteenden. Interventioner i miljö och bemötande som ger förutsättningar för ungdomen att välja positiva beteenden.
• Samtal med föräldrar. Arbete med föräldraförmågor och strategier kring positiv samvaro, uppmuntran, funktionell gränssättning och effektiv konflikthantering.
• Samtal och färdighetsträning med ungdomen.
• Arbete med professionella och privata nätverk kring ungdomen och familjen för att förstärka skyddsfaktorer såsom skola, goda kamratrelationer och föräldrar.
• Täta och väl planerade hemmavistelser.  

Vidmakthållandefas cirka tre månader.
Ungdomen bor hemma och teamet arbetar tillsammans med familjen för att upprätthålla positiva förändringar i hemmiljön. 

 

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.