På uppdrag

Magelungen erbjuder handledning till socialtjänst, skolor, behandlingshem, HVB-hem och andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar och där handledning är ett viktigt verktyg i behandlingsarbetet. Magelungen har utbildade och erfarna handledare som tar emot uppdrag inom ovanstående områden.

Vi utbildar även i hel- eller halvdags- föreläsningar som vi givetvis anpassar utefter ert behov och de villkor som råder på er arbetsplats. Förutom kortare föreläsningar genomför vi också längre utbildningar, från två dagar och uppåt.

Det här är några ämnen vi utbildar inom:

Lågaffektivt bemötande

Professionella inom skola och socialt arbete möter ofta människor som har svårt att reglera sina känslor. Ibland har de också svårt att skilja sina egna känslor från omgivningens. Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på klienten? Hur kan vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter?

Hemmasittare/Problematisk skolnärvaro

Alldeles för många barn har idag en oroväckande hög skolfrånvaro. Detta är något som skolor, socialtjänst och andra aktörer vill bli bättre på att arbeta med. Under föreläsningen går vi igenom vad som fungerar i praktiken, vad forskningen säger om skolfrånvarande barn, hur man genomför kartläggningsarbete i skola och behandling. Vi går också igenom vilka förebyggande åtgärder som skolor kan och bör vidta för att minska skolfrånvaron.

Samtal som förändrar

Det professionella samtalet kräver andra färdigheter än hur vi pratar till vardags. Under seminariet går vi igenom samtalstekniker som hjälper dig att skapa ett bättre samtalsklimat, skapa relation och förtroende samt underlätta förändring. Seminariet tar även upp vanliga fallgropar i kommunikation och hur vi kan undvika dessa. Vad du säger och hur du säger det påverkar andra och kan antingen skapa hinder eller möjligheter i samtalet. På seminariet tar vi upp samtalsstrategier för att underlätta förändringsarbete.

Neuropsykiatri

Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) blir allt viktigare inom skola, behandling, socialtjänst och sjukvård. Personal beskriver ofta en osäkerhet gällande vilka behov dessa barn har och hur man ska hantera svåra situationer som uppstår. Föreläsningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om NPF, främst autismspektrumtillstånd och ADHD. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn och unga som har NPF.

Att förstå barn med intellektuell funktionsnedsättning

Personal inom skola, fritids och socialtjänst träffar dagligen barn med kognitiva nedsättningar, ibland utan att veta om det. Många barn med kognitiva nedsättningar har strategier för att dölja sina svårigheter, vilket gör att de ibland inte upptäcks. Föreläsningen tar upp hur du som möter barn med intellektuell funktionsnedsättning kan anpassa stöd, förväntningar och krav efter barnets behov

Våld i familjen

Att som förälder få en orosanmälan om våld mot barn är oavsett vad som hänt en omvälvande händelse. Det leder ofta till förnekelse, ilska och ett motstånd att ta emot hjälp från socialtjänsten. Många gånger läggs utredningar ner utan att föräldern mottagit någon form av stöd. Men går det att göra någonting åt det? Kan vi öka chansen att familjen genomför en insats som leder till ett lugnare föräldraskap?

Ängsliga barn

Trots betydelsen av arv och miljö verkar bemötande vara en viktig pusselbit för att stärka barnets självkänsla. Men hur gör vi för att stötta barnet på sikt? Forskningen ger oss en hel del tips på vad som fungerar bättre för att minska ängslan– och vad som kan ha motsatt effekt trots att vi alltid vill barnets bästa. Dagen är uppdelad i en teoretisk del ”vad kan vi lära oss av forskningen?” och en praktisk del där färdigheter demonstreras och diskuteras med hjälp av videovinjetter.

För dig som möter barn eller familjer i ditt arbete eller handleder inom olika typer av barn- eller ungdomsverksamheter.

Preventiva Inkluderande lösningar (PIL)

PIL är en förebyggande insats för att öka studiero, trygghet och inkludering i skolan.

Kontaktpersoner

Peter Friberg

leg. psykolog och utbildningschef på Akademi Magelungen

070 730 70 02
peter.friberg@magelungen.com