På uppdrag

 

Magelungen erbjuder handledning till socialtjänst, skolor, behandlingshem, HVB-hem och andra verksamheter som arbetar med barn och ungdomar och där handledning är ett viktigt verktyg i behandlingsarbetet. Magelungen har utbildade och erfarna handledare som tar emot uppdrag inom flera områden.

Vi utbildar även i hel- eller halvdags- föreläsningar som vi givetvis anpassar utefter ert behov och de villkor som råder på er arbetsplats. Förutom kortare föreläsningar genomför vi också längre utbildningar, från två dagar och uppåt. Tveka inte att kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er!

Det här är några ämnen vi utbildar inom:

Neuropsykiatri

Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) blir allt viktigare inom skola, behandling, socialtjänst och sjukvård. Personal beskriver ofta en osäkerhet gällande vilka behov dessa barn har och hur man ska hantera svåra situationer som uppstår. Föreläsningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om NPF, främst autismspektrumtillstånd och ADHD. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn och unga som har NPF.

Lågaffektivt bemötande

Professionella inom skola och socialt arbete möter ofta människor som har svårt att reglera sina känslor. Ibland har de också svårt att skilja sina egna känslor från omgivningens. Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på klienten? Hur kan vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter?

Hemmasittare/Problematisk skolnärvaro

Alldeles för många barn har idag en oroväckande hög skolfrånvaro. Detta är något som skolor, socialtjänst och andra aktörer vill bli bättre på att arbeta med. Under föreläsningen går vi igenom vad som fungerar i praktiken, vad forskningen säger om skolfrånvarande barn, hur man genomför kartläggningsarbete i skola och behandling. Vi går också igenom vilka förebyggande åtgärder som skolor kan och bör vidta för att minska skolfrånvaron.

Inkludering och studiero i skolan

Att som skola arbeta mot ökad inkludering och studiero är ett viktigt jobb. Vi stödjer och handleder er på plats med evidensbaserade verktyg.

Barn med klimatångest

Många barn är oroliga för vårt klimat. Hur kan vi som professionella hjälpa och stötta barnen i detta?

Samtal som förändrar

Det professionella samtalet kräver andra färdigheter än hur vi pratar till vardags. Under seminariet går vi igenom samtalstekniker som hjälper dig att skapa ett bättre samtalsklimat, skapa relation och förtroende samt underlätta förändring. Seminariet tar även upp vanliga fallgropar i kommunikation och hur vi kan undvika dessa. Vad du säger och hur du säger det påverkar andra och kan antingen skapa hinder eller möjligheter i samtalet. På seminariet tar vi upp samtalsstrategier för att underlätta förändringsarbete.

 

Att förstå barn med intellektuell funktionsnedsättning

Personal inom skola, fritids och socialtjänst träffar dagligen barn med kognitiva nedsättningar, ibland utan att veta om det. Många barn med kognitiva nedsättningar har strategier för att dölja sina svårigheter, vilket gör att de ibland inte upptäcks. Föreläsningen tar upp hur du som möter barn med intellektuell funktionsnedsättning kan anpassa stöd, förväntningar och krav efter barnets behov

Skolövergripande program:

Preventiva Inkluderande lösningar (PIL)

PIL är en förebyggande insats för att öka studiero, trygghet och inkludering i skolan. Vi kommer till er skola under 2 års tid.

Läs mer här!

KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan. Nu finns ett evindensbaserat antimobbningsprogram i Sverige och Akademi Magelungen är glada att få leverera detta.

Läs mer här!

 

Kontaktpersoner

Peter Friberg

leg. psykolog och utbildningschef på Akademi Magelungen

070 730 70 02
peter.friberg@magelungen.com