Svagheter och förbättringsområden

Liksom alla koncept och utvecklingsarbeten har även vårt visat sig innehålla en del svagheter och förbättringsområden som vi behöver arbeta vidare med för att lyckas med vår skolutveckling ännu bättre framöver.

Först och främst kan vi se att vårt ”ledning från mitten tänk”  har bidragit till att såväl information som kunskaper, tankar, idéer och förhållningssätt har behövt  överföras mellan olika grupper och olika situationer på ett sätt som gjort att vissa saker försvunnit eller tappats bort på vägen.

Vi kan även se att MUST i mångt och mycket ( liksom många andra utvecklingsarbeten) har varit väldigt personburet. Det vill säga att kunskapen och idéerna bakom MUST har varit bundna till några få personer. Detta har resulterat i att antalet personer som kunnat använda MUST på ett självständigt,  kreativt och givande sätt  har varit något begränsat.

Vi har även identifierat att MUST blivit något som ligger lite vid sidan av, det vill säga att MUST inte är en självklar del i det utvecklingsarbete som sker inom Magelungens skolor. Detta beror såklart på en mängd olika saker varav  begränsad kunskap och förståelse för MUST är en viktig del och avsaknad av tid, hjälp och stöd är andra centrala aspekter som påverkat. I vissa fall har det funnits en önskan eller ambition att arbeta mer med MUST lokalt men då förutsättningarna saknats har detta inte varit möjligt…

…och trots att vi försökt att begränsa antalet projekt och satsningar som är igång samtidigt kan vi se att vi behöver tänka  till ännu mer kring det framöver så att de som förväntas delta i olika aktiviteter eller utföra olika uppgifter faktiskt klarar av det som förväntas av dem…

Eftersom Magelungens skola verkar i ett behandlingssammanhang kan vi även se att det varit fördelaktigt om behandlingssidan blivit mer insatta  i vad MUST handlar om. Detta med tanke på att MUST ska genomsyra Magelungens skolor och därav berör alla som vistas där…

….men samtidigt som det hade varit bra att behandlingspersonalen blivit mer involverade i arbetet med MUST  kan vi kan se att det varit rätt klokt att vi fokuserat på att få med oss samtliga från skolan innan vi  kopplat på fler personer och fler professioner.

…med anledning av allt detta är den stora frågan…