Strategier, knep och metoder (MUST-grupp)

Som i alla utvecklings- eller förändringsarbeten använder även vi oss av en mängd olika strategier, knep och metoder som på olika vis syftar till att åstadkomma det vi vill. Med stor sannolikhet skiljer sig dessa förmodligen inte så mycket mot vad andra som arbetar för att utveckla skolan använder sig av. En skillnad kanske är att vi i Magelungen återkommande försöker sätta ord på vad det är vi egentligen gör för att vi även ska kunna reflektera över om det vi gör leder till önskat resultat.

Då det gäller de strategier, knep och metoder vi använder oss av i vårt utvecklingsarbete MUST har vi även en tanke om att vi ska sätta ord på och konkretisera våra strategier, knep och metoder att på ett mer effektivt sätt även kunna dela dem med såväl varandra som med andra. Vår tanke är även att det kan underlätta för de som kommer nya till Magelungen om de redan från början får ta del av den beprövade erfarenhet som finns inom organisationen och ett sätt att göra det på är genom att de får ta del av deras mer erfarna kollegors bästa strategier knep och metoder.

Vad är viktigt?

Ibland när vi försöker förklara ​vad vi gör, hur vi arbetar och varför vi gör så använder vi bilden till höger där orden kan sägas symbolisera  sådant som vi identifierat som  viktigt för att vi ska kunna lyckas med skolutveckling på bästa sätt. Genom att  lyfta fram och beskriva dem så tänker vi att vi kanske ökar förutsättningarna att själva förändringen ”byggs in ” i systemet och att våra chanser att lyckas med vår skolutveckling ökar ytterligare. ​​

Delaktighet, engagemang och nyckelgrupp

Först och främst tror vi att det är avgörande för skolutveckling att man lyckas skapa en känsla av delaktighet. Det vill säga att de som ska delta i arbetet på olika sätt känner sig delaktiga i den process som pågår.  Ett sätt för oss att skapa den delaktigheten är att vi satt  samman en  nyckelgrupp med personer från olika platser i organisationen som kan fungera som en slags ”känselspröt” eller ”bärare” av såväl information som tankar, funderingar, kunskaper, åsikter etc.  Då denna nyckelgrupp leder och driver det övergripande utvecklingsarbetet är förhoppningen att fler personer ska bli delaktiga i utvecklingsprocesserna redan på ett tidigt stadie något som vi tror bidrar till ökat engagemang .

Förankring, dialog och samarbete

Vi tror även att det är viktigt att förankra  utvecklingsarbeten  och projekt på samtliga nivåer redan från början  om de ska leda till positiv förändring. Detta ökar chanserna att både de som ska delta i utvecklingsarbetet  eller projektet och de som ska leda det kan bidra med idéer om hur det ska genomföras på bästa sätt och blir således även mer delaktiga och engagerade. För att lyckas med detta lägger vi mycket krut på att få till en en god dialog och ett nära samarbete  med från början såväl skolledning som rektorsgrupp, ledningsgrupp, lärargrupp och övriga medarbetare runt om på våra skolor. 

Kommunikation, visioner, mål och planering

För att öka chanserna att det som ska kommuniceras når fram till alla på bästa sätt försöker vi använda oss av olika slags kommunikationskanaler. Vi stävar efter att komplettera skriftlig och muntlig information med bilder och vi använder oss ofta av Skype eller Teams för att ha möten. Vissa av de bilder vi använder oss av har hängt med från början även om de uppdaterats och förfinats under resans gång. Vår tanke med det är även att det är bra med såväl repetition som igenkänning. Vi försöker även vara tydliga med var vi har för visioner  eller mål med arbetet, hur planeringen framöver ser ut samt tydliggöra att vi tillsammans påverkar hur det ska gå till. Även dessa delar finns så klart med i de presentationer eller bilder vi brukar använda oss av då vi talar om  eller jobbar med MUST i olika sammanhang.

Uppföljning, avstämning och utvärdering

​För att se att vi är på väg åt rätt håll har vi kontinuerligt uppföljnings, avstämnings eller utvärderingsmöten  såväl inom gruppen som med skolchef och rektorer där vi går igenom vart vi är på väg, vad som gjorts, hur det gått och hur vi på bästa sätt kan arbeta vidare för att utveckla vår skola i önskad riktning. Vi följer även upp olika slags förändringsaktiviteter med de som varit med samt försöker undersöka vad såväl lärare som rektorer och övrig skolpersonal har för önskemål inför exempelvis kommande satsningar,  studiedagar och liknande. 

Planering och begränsning

Vi går med jämna mellanrum igenom, uppdaterar och reviderar den övergripande planeringen för Magelungens skolor ( läs mer under rubriken övergripande planering i menyn till vänster). Denna planering är även ett verktyg för oss i vårt arbete med att begränsa de saker som sätts igång i vår skola. För samtidigt som vi vill att utvecklingsarbeten och projekt ska ske såväl lokalt som centralt är det viktigt att vi inte sätter igång med för mycket nytt på en gång utan att vi klarar av det vi redan satt igång.Av den anledningen brukar vi se över hur tilltänkta projekt eller satsningar  går i linje med övriga saker som redan är igång. Huruvida satsningen eller projektet ska sättas igång, när och på vilket vis det ska gå till försöker vi processa i såväl MUST-grupp som rektorsgrupp och hos skolledning. Det slutgiltiga beslutet tas dock av skolchef. 

Rum för pedagogiska samtal och reflektion

Med hjälp av våra olika verktyg försöker vi få igång  och skapa rum för såväl  pedagogiska samtal som reflektioner. Att vi gör detta hänger samman med att vi vet att det är viktigt att prioritera och avsätta tid till detta eftersom det annars är lätt att vardagens bestyr tar över.  Att man så att säga inte tar sig tid till de strukturerade pedagogiska samtalen och den gemensamma reflektionen eftersom det är så mycket annat som behöver göras.

Stöd, hjälp och flexibilitet

Då vi tänker att de som ska delta eller genomföra ett utvecklingsarbete behöver få mycket stöd från de som driver arbetet försöker vi på olika vis stötta och hjälpa såväl lärare som rektorer i deras dagliga arbete. Genom detta tänker vi även att MUST kan bli något konkret och användbart för dem och inte bara en fin idé om skolutveckling. För att alla ska lyckas på bästa sätt tillämpar vi stor portion av flexibilitet både då det gäller  krav,  stöd och hjälp.Detta är enligt oss en grundförutsättning för att lyckas med skolutveckling eftersom alla våra skolor har olika behov och förutsättningar.

Förutsägbarhet och tydlighet

Vi strävar även efter att vara så förutsägbara och tydliga som möjligt så att det inte ska uppstå överraskningar eller förvirring kring vad som gäller eller när saker och ting ska ske. Konkret gör vi exempelvis detta genom att försöka gå ut i tid med information samt att den information som ges ska vara så innehållsrik så att alla vet vad som ska ske, varför det ska ske,  när och hur det ska gå till.

Stödjande strukturer

Vi arbetar mycket med att bygga stödjande strukturer på  såväl organisations som skol- och klassrumsnivå ( se beskrivning under MUST  verktyg utarbetade centralt). En del i detta är bland annat att försöka komma bort ifrån att skolutveckling ska vara något som är knutet till en person och istället se till att flera personer är inblandade och har kunskap om det som är viktigt. Vi talar bland annat om detta i termer av att flera personer behöver bli ”MUST-bärare” och i nuläget har vi ett pågående fokusarbete för att såväl rektorer som förstelärare ska bli starka MUST-bärare.

Vi tänker även att vårt koncept MUST i sig är en stödjande struktur eftersom vi genom MUST sätter ord på och synliggör vad som är viktigt för att såväl elever som lärare, rektorer och övrig personal ska utvecklas och lära på bästa sätt. Av den anledningen försöker vi alltid att synliggöra och analysera såväl situationer som övningar, uppgifter, tillställningar etc. i termer av om de är meningsfulla, utvecklande, stimulerande och trygga.  I arbetet med att skapa stödjande strukturer brukar vi även tala i termer av att ” det ska vara lätt att göra rätt” och att vi av den anledningen försöker vi även hjälpa våra lärare och rektorer med vad de kan behöva tänka på för att bygga stödjande strukturer för sina elever och för varandra ( se bild stödjande struktur under rubriken MUST-verktyg utarbetade centralt) ​

Handledning

Sist men inte minst ser vi handledning som en betydelsefull det i vårt arbete, både att de som ska utföra arbetet får den typ av handledning de behöver för att på bästa sätt kunna utveckla vår skola i linje med MUST och dels att vi som driver arbetet får handledning just i att driva skolutveckling. ​

 

Ledning från mitten

En grundläggande del i vårt arbete är även att vi stävar efter att komma bort ifrån en skolutveckling som kännetecknas av att den är topp eller bottenstyrd och vårt sätt att göra det på är att vi  tillämpar ett ”ledning från mitten” tänk som innebär att vi har en nyckelgrupp ( MUST-gruppen)  som leder och driver arbetet med MUST. Då denna grupp består av representanter från olika nivåer och olika professioner  inom skolan förankras arbetet ständigt både uppifrån och nerifrån.​  Detta sätt har hjälpt oss att få  samtliga nivåer inom skolan att samspela och röra sig i samma riktning.  Något som gör att vi i ökad grad kan  finna fungerande lösningar på såväl organisations som på skol- och klassrumsnivå så att den kraft som finns kan användas till att hantera olika problem i den miljö där de uppstår. Då MUST är Magelungens övergripande koncept eller tänk kring skolutveckling ska alla projekt och satsningar som sätts igång kunna kopplas till MUST på ett eller annat sätt. . Rent konkret innebär det även att skolövergripande utvecklingsarbeten som sätts igång ska processas i MUST-gruppen.​

Ibland  när vi talar om  detta brukar vi använda oss av nedanstående bild. Där MUST-gruppen kan ses som ett slags nav som samlar ihop det som händer och sker.  I denna grupp lyfts och hanteras frågor som rör den övergripande skolutvecklingen i  Magelungen. MUST-gruppen är inget beslutande organ utan beslut tas i samråd med rektorsgrupp  och/eller skolledning Tilläggas bör även att  MUST-gruppen inte bör ses som en  grupp med ”experter” utan som en  grupp som leder och organiserar arbetet på ett sätt som gör att andras kunskaper och kompetenser synliggörs så att den kan användas, spridas och  delas och på så vis öka vår gemensamma kunskap och kompetens inom organisationen. De pilar vi kan se på bilden symboliserar det flöde av kunskap, kompetens, samarbeten, stöd och hjälp som vi ser  möjliggörs genom detta sätt att organisera sin skolutveckling på.

MUST-gruppen

MUST-gruppen kan ses som ett slags nav som samlar i hop det som händer och sker.  I denna grupp lyfts och hanteras frågor som rör den övergripande skolutvecklingen i  Magelungen. MUST-gruppen är inget beslutande organ utan beslut tas i samråd med rektorsgrupp  och/eller skolledning.  Tilläggas bör även att  MUST-gruppen inte bör ses som en  grupp med ”experter” utan som en  grupp som leder och organiserar arbetet på ett sätt som gör att andras kunskaper och kompetenser synliggörs så att den kan användas, spridas och  delas och på så vis öka vår gemensamma kunskap och kompetens inom organisationen.

Stor del av det arbete MUST-gruppen gör och har gjort  handlar om att få de som ska delta i arbetet att förstå vad MUST egentligen innebär , varför vi arbetar med MUST, på vilket vis vi gör det  och på vilket sätt det kan leda till att vår skola utvecklas i den riktning vi önskar. Detta arbete  innefattar bland annat att medvetandegöra, informera och lyssna in samt samordna och organisera projekt och satsningar.  Vi arbetar  som nämndes ovan med att stötta såväl lärare som rektorer och samlar kontinuerligt in, sprider och delar förhållningssätt, metoder, strategier och verktyg. Vi organiserar seminarier, workshops, introduktionsdagar och centrala studiedagar.  ​

Då vi vet att det är viktigt att få träffas och dela erfarenheter, kunskaper, frågor och funderingar med personer inom samma profession uppmuntrar vi till nätverksbyggande. Vi stöttar även de som vill komma igång med sitt nätverksbyggande genom att dela de erfarenheter vi har från ex arbetet med att sätta samman specialpedagogiska nätverket .

Med jämna mellanrum ser vi över de resurser och kompetenser som finns att tillgå, både som ett led i att säkerställa likvärdighet men även för att se var de finns, hur de används och om de kan användas på ett bättre eller än mer effektivt sätt. 

MUST-gruppen består  i nuläget av 4 personer som på olika vis arbetar övergripande med frågor som rör MUST och skolutveckling i Magelungen. Gruppen i sig har ingen beslutanderätt utan beslut tas i samråd med ledning, skolchef eller rektorsgrupp.

De personer som är med i gruppen är med utifrån att de driver ett övergripande utvecklingsarbete eller helt enkelt för att deras erfarenheter och kunskaper ses som betydelsefulla i det arbete vi står i nu. Vår tanke är att gruppen ska bestå av olika professioner från olika skolor så att vi får med så många perspektiv som möjligt. Då vi ”värvar” personer till gruppen sker det utifrån att vi identifierat att sådan kompetens behövs. Rekryteringen sker sedan i samråd med skolchef och rektorer.

Vi har även ett nära samarbete med några personer som tidigare varit med i gruppen men som nu enbart är med på möten och diskussioner då vi lyfter frågor som rör deras speciella ansvarsområde.

Stödjande funktion

MUST-gruppen även en stödjande funktion. Detta kan liknas med att en lärare ställer krav på sina elever samtidigt som de är med och ser till att eleverna klarar av att uppnå de krav som ställs. Såväl krav som uppgifter, övningar,  material och stöd behöver anpassas för att såväl elev som grupp ska lyckas på bästa sätt. Då vi har liknande sätt att tänka har vi en slags ”grundbank” kring det stöd, övningar,  material och verktyg  vi erbjuder samtidigt som vi liksom läraren anpassar dessa efter såväl behov som önskemål hos den enskilda läraren eller rektorn. Själva grunden för det stöd MUST -gruppen erbjuder kan sägas ligga i att förstå och använda vårt koncept MUST. Stödet handlar således om få stöd i det dagliga arbetet så att man på olika vis kan förbättra eller förfina sitt arbete eller sin verksamhet  så att det leder till att det blir bättre för eleverna och/eller personalen.

Stödet kan handla om allt ifrån att få stöd i att använda våra MUST-verktyg ( se MUST-verktyg utarbetade centralt ) till att  bolla funderingar och idéer,  få konsultation, rådgivning eller boka in någon av oss för en skräddarsydd föreläsning,  seminarie eller workshop.  Det stöd var och en av oss  erbjuder ser lite olika ut beroende på vilka vi är, vad vi gör och vad vi kan.​ Om det visar sig att vi inte kan ge det stöd som önskas eller behövs gör vi vad vi kan för att hitta stödet på annat håll. ​

Då vi arbetar för att MUST ska genomsyra hela vår verksamhet försöker vi att alltid ha på oss våra MUST-glasögon, dvs att vi försöker  ett förhållningssätt som går i linje med MUST så att det som händer och sker uppfattas som meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt för såväl elever som personal.

 

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Skolutvecklare/Specialpedagog


anna-karin.brostrom@magelungen.com