Strategier, knep och metoder (MUST-grupp)

Som i alla utvecklings- eller förändringsarbeten använder även vi oss av en mängd olika strategier, knep och metoder som på olika vis syftar till att åstadkomma det vi vill. Med stor sannolikhet skiljer sig dessa förmodligen inte så mycket mot vad andra som arbetar för att utveckla skolan använder sig av. En skillnad kanske är att vi i Magelungen återkommande försöker sätta ord på vad det är vi egentligen gör för att vi även ska kunna reflektera över om det vi gör leder till önskat resultat.

Då det gäller de strategier, knep och metoder vi använder oss av i vårt utvecklingsarbete MUST har vi även en tanke om att vi ska sätta ord på och konkretisera våra strategier, knep och metoder att på ett mer effektivt sätt även kunna dela dem med såväl varandra som med andra. Vår tanke är även att det kan underlätta för de som kommer nya till Magelungen om de redan från början får ta del av den beprövade erfarenhet som finns inom organisationen och ett sätt att göra det på är genom att de får ta del av deras mer erfarna kollegors bästa strategier knep och metoder.

Då vårt utvecklingsarbete sker på tre nivåer ( organisation, skola, klassrum) och innefattar såväl rektorer som lärare, övrig skolpersonal och elever så har vi försökt att strukturera upp våra strategier, knep och metoder för att det ska bli tydligare vem som gör vad. På denna sida beskrivs som titeln anger strategier, knep och metoder som används av MUST-gruppen. Det vill säga sådant vi gör på ett mer övergripande eller organisatoriskt plan. Om du vill läsa om strategier, knep och metoder som lärare eller rektorer använder sig av finner du det i menyn till vänster på skolutveckling MUST sidan.

Värt att påpeka är dock att våra strategier, knep och metoder i mångt och mycket påminner om varandra oavsett vilken nivå vi rör oss på. Å andra sidan kanske det inte är så märkligt eftersom vi människor lär och utvecklas  på liknande sätt oavsett om vi är vuxna eller barn, lärare eller elever. Men eftersom det finns vissa skillnader så går det inte att använda samma metoder, strategier eller knep rakt av utan som med allt annat behöver de justeras och anpassas efter rådande situation för att fungera så bra som möjligt.

 

MUST-gruppens strategier, knep och metoder

Då vi drog igång arbetet med MUST satte vi samman en  nyckelgrupp utifrån tanken om att detta skulle få vårt arbete att fortsätta även om någon av oss slutade samt att detta skulle vara hjälpsamt i fortsatta arbetet.Ganska blev nyckelgruppen att kallas för MUST-gruppen då vårt arbete i mångt och mycket handlar om att planera, organisera , dokumentera och följa upp arbetet med MUST.  Detta arbete  innefattar bland annat att medvetandegöra, informera och lyssna in samt samordna och organisera projekt och satsningar.  Vi arbetar även med att stötta såväl lärare som rektorer samt samlar in, sprider och delar förhållningssätt, metoder, strategier och verktyg. Vi organiserar seminarier, workshops, introduktionsdagar och centrala studiedagar.  

Då vi tror att skolutveckling bland annat handlar om att samarbeta och få till en gemensam kraft  strävar vi efter att få till en  god dialog och nära samarbete med såväl ledningsgrupp som rektorsgrupp, lärare och övriga medarbetare runt om på våra skolor. Vi försöker även skapa känsla av delaktighet  då vi tror att det ökar engagemanget hos de som ska delta i arbetet. Vi lägger mycket krut på att bygga hållbara  strukturer samt försöker möjliggöra kommunikation och samarbete mellan våra skolor, mellan våra klassrum, lärare, rektorer och övriga medarbetare.

Ibland när vi talar om  detta brukar vi använda oss av nedanstående bild. Där pilarna symboliserar ett slags flöde av kunskap, kompetens,  samarbeten, stöd och hjälp.  Vi tänker inte att MUST-gruppen är någon grupp med ”experter” utan en  grupp som leder och organiserar arbetet på ett sätt som gör att andras kunskaper och kompetenser synliggörs så att den kan användas, spridas och  delas och på så vis öka vår gemensamma kunskap och kompetens inom organisationen. 

Genom detta sätt att organisera vår skolutveckling på  så tror vi att vara chanser att komma bort ifrån en bort ifrån en skolutveckling som är topp- eller bottenstyrd ökar.  Vi tillämpar ett ”ledning från mitten” tänk som innebär att vi har en nyckelgrupp ( MUST-gruppen)  som leder och driver arbetet med MUST. Då denna grupp består av representanter från olika nivåer och olika professioner  inom skolan förankras arbetet ständigt både uppifrån och nerifrån.​  Detta sätt har hjälpt oss att få  samtliga nivåer inom skolan att samspela och röra sig i samma riktning.  Något som gör att vi i ökad grad finna fungerande lösningar på såväl organisations som på skol- och klassrumsnivå så att den kraft som finns kan användas till att hantera olika problem i den miljö där de uppstår.

Då vi arbetar för att MUST ska genomsyra vår verksamhet försöker vi att alltid ha på oss våra MUST-glasögon, dvs att vi försöker  inta ett förhållningssätt som som går i linje med MUST så att det som händer och sker uppfattas som meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt för såväl elever som personal. För att alla ska känna sig delaktiga i arbetet så håller vi ofta små dragningar om varför vi arbetar med MUST, vart vi är på väg, hur det går och hur vi gör eller bör göra. Vid sådana tillfällen använder vi oss alltid av olika slags bildstöd då det såväl både ökar koncentrationen som förmågan att minnas och förstå.. 

​För att se att vi är på väg åt rätt håll har vi kontinuerligt uppföljnings, avstämnings eller utvärderingsmöten  såväl inom gruppen som med skolchef och rektorer där vi går igenom vart vi är på väg, vad som gjorts, hur det gått och hur vi på bästa sätt kan arbeta vidare för att utveckla vår skola i önskad riktning. Vi går med jämna mellanrum igenom, uppdaterar och reviderar den övergripande planeringen för Magelungens skolor.

Denna planering är även ett verktyg för oss i vårt arbete med att begränsa de saker som sätts igång i vår skola. För samtidigt som vi vill att utvecklingsarbeten och projekt ska ske såväl lokalt som centralt är det viktigt att vi inte sätter igång med för mycket nytt på en gång utan att vi klarar av det vi redan satt igång. 

Vi har även utarbetat några olika verktyg för självskattning, reflektion  och pedagogiska samtal som visat sig fungera som ett bra stöd i vårt övergripande utvecklingsarbete. Om dem kan du läsa i menyn till vänster under rubriken Verktyg ( utarbetade centralt). 

MUST-gruppen består  i nuläget av några olika  personer som på olika vis arbetar övergripande med frågor som rör MUST och skolutveckling i Magelungen. Gruppen i sig har ingen beslutanderätt utan beslut tas i samråd med ledning, skolchef eller rektorsgrupp. De personer som är med i gruppen är med utifrån att de driver ett övergripande utvecklingsarbete eller helt enkelt för att deras erfarenheter och kunskaper ses som betydelsefulla i det arbete vi står i nu. Vår tanke är att gruppen ska bestå av olika professioner från olika skolor så att vi får med så många perspektiv som möjligt. Då vi ”värvar” personer till gruppen sker det utifrån att vi identifierat att sådan kompetens behövs. Rekryteringen sker sedan i samråd med skolchef och rektorer.

Då vår idé om skolutveckling handlar om att vi tror att vi alla behöver hjälpas åt och att allas kompetenser och kunskaper är värdefulla även om de ser lite olika ut har MUST-gruppen även en stödjande funktion. Detta kan liknas med att en lärare ställer krav på sina elever samtidigt som de är med och ser till att eleverna klarar av att uppnå de krav som ställs. Såväl krav som uppgifter, övningar,  material och stöd behöver anpassas för att såväl elev som grupp ska lyckas på bästa sätt. Detta har bidragit till att MUST-gruppen har en slags ”grundbank” kring det stöd, övningar,  material och verktyg vi erbjuder samtidigt som vi liksom läraren anpassar dessa efter såväl behov som önskemål hos den enskilda läraren eller rektorn. 

Själva grunden för det stöd MUST – gruppen erbjuder kan sägas ligga i att förstå och använda vårt koncept MUST. Stödet handlar således om få stöd i det dagliga arbetet så att man på olika vis kan förbättra eller förfina sitt arbete så att det leder till att det blir bättre för eleverna. Stödet kan handla om allt ifrån att få stöd i att använda våra MUST-verktyg ( se MUST-verktyg utarbetade centralt  i menyn till vänster) till att bolla funderingar och idéer,  få konsultation, rådgivning eller boka in någon av oss för en skräddarsydd föreläsning,  seminarie eller workshop.  Det stöd var och en av oss  erbjuder ser lite olika ut beroende på vilka vilka vi är, vad vi gör och vad vi kan.​ Om det visar sig att vi inte kan ge det stöd som önskas eller behövs gör vi vad vi kan för att hitta stödet på annat håll. 

Vi som leder arbetet med MUST går under benämningen skolutvecklare men då vi även är utbildade lärare och specialpedagoger är vår titel skolutvecklare &  specialpedagog. Samtidigt som vi kallas skolutvecklare så tänker vi att alla som arbetar för att utveckla skolan på sätt och vis är skolutvecklare. Skillnaden är bara  att man arbetar på lite olika nivåer och med lite olika saker. Att just vi fått titeln skolutvecklare kan dock förklaras med att vi har det som huvudsyssla och att vi är de som leder och organiserar det övergripande utvecklingsarbetet.

 

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com

Anna-Karin Broström

Skolutvecklare/Specialpedagog


anna-karin.brostrom@magelungen.com