MUST

MUST är Magelungens koncept för skolutveckling. Ett ramverk av grundläggande idéer kring sådant som är centralt för att lyckas åstadkomma hållbar skolutveckling, effektivt lärande och en god undervisning.

MUST  står för meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg och att vi valt just  just dessa begrepp beror på att de i mångt och mycket ramar in sådant som såväl forskning som våra egna erfarenheter lyfter fram som betydelsefullt för att man ska lyckas åstadkomma en hållbar skolutveckling, en god undervisning och ett effektivt lärande. 

MUST ska beröra alla

Vår tanke är att MUST ska stödja oss i vårt arbete med att utveckla Magelungens skola. Genom konceptet får vi hjälp att rama in vad som är viktigt för oss alla och vad vi bör fokusera på. Det minimerar risken att vi ”springer på alla bollar” och ökar våra chanser att dra åt samma håll. För eleverna innebär MUST att de ska få tillgång till en undervisning som kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg samt att de ska få det stöd och de anpassningar de behöver för att utvecklas och lära optimalt utifrån sina förutsättningar. 

Då vi tror att alla som befinner sig i skolan behöver känna att det är meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt för att kunna utvecklas och lära innebär MUST även att vi vuxna behöver ha en arbetssituation som kännetecknas av att den är ”MUSTig”.

Tagit ett helhetsgrepp

Vårt arbete med MUST satte igång hösten 2014 utifrån att vi hade identifierat vissa saker som behövde förändras och förbättras för att kvaliteten i våra skolor skulle öka.Vi bestämde oss för att tänka till rejält kring hur vi bedrev skolutveckling och enades om att ta ett helhetsgrepp och jobba med skolutveckling på såväl organisations- som skol- och klassrumsnivå.

Det vi kan se är att detta har lönat sig eftersom vårt arbete har lett oss framåt i önskad riktning. I ökad grad har vi även kommit bort ifrån en skolutveckling som är topp- eller bottenstyrd. Något som även det är centralt om man vill lyckas i sitt arbete på bästa sätt.

Bestämde oss

Att arbeta med utvecklingsarbeten i skolans värld är ingenting ovanligt men det vi i Magelungen faktiskt klarat av är att hålla vårt arbete igång utan avbrott i över sex år.Under resans gång har arbetet med MUST noga följts upp, dokumenterats, utvärderats och slutligen sammanställts i en skriftlig rapport, något som är tämligen ovanligt enligt aktuell forskning.

Att just vi i Magelungen har lyckats med dessa bitar har såklart många förklaringar men en av dem är att vi redan från början bestämde oss för att det skulle få ta tid och att vi skulle dokumentera, följa upp vårt arbete för att slutligen utvärdera och skriva en rapport om vad vi gjort och hur det gått.

Detta har på intet vis varit enkelt eller lätt men genom vårt sätt att arbeta och föra kommunikation kring hur det går och vart vi är på väg har vi lyckats ro vårt arbete i land även om det många gånger känts både motigt och tungt.

Hänga i ger resultat

Genom att arbeta med hjälp av vårt koncept, dess tillhörande begreppsapparat, verktyg, strategier och metoder har vi under årens lopp lyckats få till en skolutveckling som på många vis kännetecknas av att den är hållbar. Det vill säga att den står sig över tid och leder framåt i önskad riktning. Förutom att vi utarbetat ett koncept och hållit vårt arbete levande i över sex år har det även resulterat i att:

  • vi har byggt en grund för skolutveckling
  • vi har satt ord på tyst och mycket värdefull kunskap
  • vi  drar åt samma håll och fokuserar mer på skola, skolutveckling, undervisning och lärande
  • vi för mer pedagogiska diskussioner och samtal på ett strukturerat sätt och avsätter tid för reflektion
  • vi  samarbetar på ett mer effektivt sätt i frågor som rör undervisning, skolutveckling och lärande
  • vi  har blivit bättre på att använda tekniska lösningar och alternativa sätt att kommunicera
  • vi har blivit bättre på att driva skolutveckling samt använda forskning och egna erfarenheter
  • det råder ökad likvärdighet i våra skolor
  • elevernas resultat på läs-och skrivtester har ökat
  • måluppfyllelsen har förbättrats