Till våra enheter

Ansökan till våra grundskolor

FAQ

Nedan ser du svar på de vanligaste frågorna vi mottar från vårdnadshavare och elever.

 • Jag vill veta mer om er verksamhet

Våra resursskolor är små enheter med hög lärartäthet och förstärkt elevhälsa. Det lilla sammanhanget gör att vi ser varje elev och lättare kan göra individuella anpassningar. Det gör också att eleven utsätts för mindre intryck och får färre sociala relationer att förhålla sig till. Vår personal har goda kunskaper i att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Vi bedriver vår undervisning i grupp men planeringen utgår alltid från varje elevs unika behov och förutsättningar. Våra undervisningsgrupper är små och det är ofta fler vuxna i klassrummet, utöver läraren.

Våra skolor vänder sig enbart till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Det innebär att behoven är så pass omfattande att det särskilda stödet, som skolan är skyldig att ge elever, inte är tillräckligt för att eleven ska få en fungerande skolgång.

För att behovet ska anses omfattande måste det särskilda stödet prövats och bedömts otillräckligt. Eller att elevens behov av stödåtgärder är av omfattande karaktär. Dvs att en kombination av flera särskilda stödinsatser krävs, samt att stödåtgärderna behövs under stora delar av skoldagen. Tecken på ett sådant behov kan vara:

 1. Att eleven har åtgärdsprogram där det framgår att skolan gett det särskilda stöd de är skyldiga till men att det visat sig inte vara tillräckligt.
 2. Att eleven har en långvarig problematik som resulterat i stora kunskapsluckor i form av hög andel icke godkända betyg.
 3. Att eleven har problematisk skolfrånvaro, dvs frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. (Det här innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro)
 4. Att eleven har andra dokumenterade svårigheter. (tex sjukdom, funktionshinder, etc)
 • Hur söker man?

Vi ingår i det fria skolvalet, det vill säga att föräldrar kan söka till oss precis som till vilken skola som helst. Enda kravet är att eleven måste ha dokumenterat omfattande behov av särskilt stöd.

Du gör din ansökan digitalt via vår hemsida. Du får en bekräftelse på att din ansökan mottagits per mail.

Vid erbjudande av plats måste båda vårdnadshavare skriva under ett antagningsbesked och därmed tacka ja till platsen.

 • När kan man söka?

Då en elevs behov av stöd kan förändras över tid är bedömningen en färskvara. Av den anledningen tar vi inte emot ansökan tidigare än när eleven går vårterminen i årskurs 6. Vi tar in elever i alla årskurser 7-9 och även under pågående läsår om vi har platser lediga

 • Hur fungerar kösystemet?

Såvida eleven ingår i vår målgrupp, dvs har omfattande behov av särskilt stöd, tar vi in elever utifrån kötid.

 • Hur får man återkoppling?

Du får en mailbekräftelse när din ansökan mottagits. Vi har ett högt söktryck vilket innebär att det kan ta lång tid innan en skolplats blir aktuell.

När vi har platser lediga kontaktar vi den familj som står näst på tur och bjuder in till möte.

 • Kan man komma på studiebesök

Vi värnar våra elevers integritet och behov av ett tryggt sammanhang. I kombination med att vi har ett högt söktryck innebär det att vi inte har möjlighet att ta emot studiebesök annat än när vi kan erbjuda en plats.

 • Hur lång är kötiden?

Kötiden varierar kraftigt mellan några månader och några år. Vi har få platser och många sökande. Men ibland kan det gå snabbt, en del som stått länge i kön har hittat andra lösningar när de blir erbjudna plats och en del tackar nej av andra anledningar.

Vi har också åldersblandade klasser där sammansättningen kan variera, det betyder att vi tar emot olika många i respektive årskurs varje år.

 • Hur får jag mer info om verksamheten?

Mejla rektor på respektive enhet

Har du övriga frågor gällande ansökningsprocessen kan du maila ansokanstockholm@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.