Teori och metod

Gruppen är central i vår modell för förändring och utveckling. Vi tänker kring gruppen som helhet där varje del ses som något unikt och viktigt för att alla i sammanhanget ska ha det gott.

 

Vår intention är att skapa ett klimat i verksamheten som genomsyras av öppenhet, tålamod, nyfikenhet och ömsesidig respekt. Fokus ligger på att upptäcka och stärka det som fungerar, skapa utrymme för nya goda erfarenheter och att erbjuda ett sammanhang där alla kan delta och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi lägger vikt vid fyra faser i en grupps liv som också kan sägas spegla viktiga utvecklingsfaser i individernas inre liv.

  1. Anknytningsfas – förmågan att skapa en tillräckligt tillitsfull kontakt.
  2. Differentieringsfas – förmågan att vara sig själv tillsammans med andra och att acceptera andras unika uttryck.
  3. Interpersonell fas – förmågan att fördjupa relationer och vänskapsband.
  4. Separationsfas –  att kunna integrera goda erfarenheter genom att fira och sörja att gruppens liv tar slut.

 

På kollo finns möjlighet att utforska känslor, behov, tankar och handlingar. Genom att bekräfta, acceptera och samtala kring känslor, behov och tankar ges möjlighet till att förstå hur en reagerar i olika situationer och vad en eventuellt kan göra annorlunda. Relationerna i gruppen är centrala i detta arbete. Genom spegling bekräftas känslor och behov samtidigt som medvetenheten kring hur jag uppfattas av andra och hur jag uppfattar andra ökar. Genom att få se sina egna utmaningar i andra och få dela dem mildras känslan av ensamhet. Genom att få se och höra hur andra hittat nya strategier för att hantera sina utmaningar kan deltagare inspireras att skapa nya beteenden.

Vår övertygelse är att upprepade nya goda erfarenheter leder till hållbar förändring. Med ökad förmåga att förstå sig själv och andra formas nya sätt att hantera livet, som bättre tjänar individen och hens omgivning.

Vi arbetar för ett nära samarbete med familj och uppdragsgivare. Uppdraget formuleras tillsammans med familjen och revideras vid behov. Avgörande för en framgångsrik insats på kollo är att alla inblandade känner sig delaktiga och ha möjlighet att påverka utvecklings- och förändringsarbetet.