Övergripande kvalitetsundersökning

Eftersom vi i Magelungen värnar om att hålla god kvalitet och ständigt förbättra och förfina det vi gör genomför vi kontinuerligt olika slags kartläggningar, undersökningar, uppföljningar och utvärderingar. Vår tanke med det är att det ska ge oss indikationer på vad vi behöver fokusera på i vårt systematiska kvalitetsarbete. Då detta med att mäta kvalitet kan vara ganska så komplext strävar vi efter att samla information/ data på flera olika sätt och försöker återkommande fundera över hur de metoder, verktyg och strategier vi använder oss av rent faktiskt fungerar för sitt syfte.

Då vi i nuläget är i en fas då vi vill ha en klarare bild av hur kvaliteten ser ut i våra gymnasieskolor har vi för avsikt att genomföra en lite större och mer övergripande kvalitetsundersökning.  Denna ser vi som ett komplement och en vidareutveckling av de undersökningar vi redan gör eller tidigare har gjort. Vår ambition är att detta ska gå så smidigt som möjligt och inte innebära en massa merarbete för våra rektorer, våra lärare eller övrig personal så av den anledningen kommer vi  använda oss av eller efterfråga data/ information som redan rapporteras in eller hanteras av rektor.

En målsättning är att vi med hjälp av denna undersökning ska synliggöra hur det ser ut inom några av oss utvalda områden. En förhoppning är även att vi med hjälp av denna undersökning ska kunna ge våra skolor, våra rektorer, våra lärare och övrig personal ett än mer riktat och anpassat stöd. Vi hoppas även på att det ska leda till att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna möta skollagens krav på att huvudman ska ha god insyn i och kontroll över sina skolverksamheter.

De områden vi ämnar undersöka är framtagna utifrån sådant som vi identifierat som viktigt för att säkerställa kvaliteten i våra skolor. De går även i linje med mål och visioner för vårt övergripande utvecklingsarbete samt mål och visioner för Magelungens skolor. Då vi fått in den information vi efterfrågar kommer vi att sammanställa den samt göra en helhetsanalys. Vid behov kontaktar vi rektor för att ställa kompletterande eller klargörande frågor. Då vi är färdiga delar vi vårt resultat och gör tillsammans med rektor en analys. Vid behov upprättas en åtgärdsplan.

Om du har frågor kring denna undersökning kontaktar du:

Kontaktpersoner

Susanne Lindberg Åkerberg

Skolutvecklare/Specialpedagog


susanne.lindberg@magelungen.com