Nytt forskningsprojekt om skolfrånvaroproblem

Magelungen inleder nu ett forskningssamarbete med Åbo Akademi. Arbetet sker inom ramen för en doktorandtjänst och handlar om att testa mätinstrument som handlar om skolfrånvaroproblem.

Ny litteraturstudie publicerad av Johan Strömbeck m.fl om vikten av likartade effektstudier

Huvudhandledare är docent Katarina Alanko, forskare och legitimerad psykolog vid Åbo Akademi, medhandledare är David Heyne, verksam vid Universiteit Leiden, Nederländerna, samt Laura Ferrer-Wreder, Stockholms universitet.

Mätinstrumenten är skapade av ledande forskare inom fältet:

  • School Refusal Assessment Scale (SRAS) – Christopher Kearney, USA
  • Inventory of School Attendance Problems (ISAP) – Martin Knollman, Tyskland
  • School Non-Attendance ChecKlist (SNACK), David Heyne, Nederländerna

Vi är glada att kunna bidra till kunskapsutveckling och metodutveckling inom forskningsfältet School Attendance Problems. Förhoppningen är att dessa instrument kan leda till en ökad förståelse för problem med skolfrånvaro samt bättre anpassade insatser.

Forskningsprojektet

– att utvärdera tre bedömningsinstrument för skolfrånvaroproblem

Närvaro i skolan är centralt för att kunna lyckas i skolan, men även för den sociala och personliga utvecklingen. Barn som är frånvarande från skolan är överrepresenterade när det gäller framtida utanförskap, psykisk och somatisk ohälsa samt missbruk. Att vara närvarande i skolan är därmed fundamentalt för att lyckas senare i livet.

Skolfrånvaroproblem kan delas in i hemmasittare, skolk, föräldrastödd frånvaro samt exkludering eller avstängning från skolan. Orsakerna till frånvaron kan vara många, men standardiserade bedömningsinstrument kan vara behjälpliga för praktiker vid planering av åtgärd. Tre sådana instrument är School Refusal Assessment Scale (SRAS), Inventory of School Attendance Problems (ISAP) och School Non-Attendance ChecKlist (SNACK).

Studierna syftar dels till att utvärdera ifall instrumenten fungerar som de ska och mäter det de avser att mäta, men det handlar också om att undersöka ifall det upplevs som hjälpsamt att använda sig av instrumenten som en del av en bedömnings- eller kartläggningsprocess.

Projektet påbörjas nu under hösten 2019 och beräknas vara klart hösten 2023 och resulterar då i ett antal vetenskapliga artiklar samt en avhandling.

Mer om formulären

SRAS

School Refusal Assessment Scale (SRAS) skapades för att kunna bestämma vilken funktion skolfrånvaron fyller hos en elev. Handlar det om undvikande av obehagliga situationer i skolan, eller är det kanske annat utanför skolan som är lockande som motiverar den unga? SRAS-R (den reviderade versionen) består av 24 frågor och kan besvaras av både ungdom och förälder. Formuläret är översatt till svenska och kan användas både ute på skolor och på mottagningar eller behandlingsenheter.

Kearney, C. A. & Silverman, W. K. (1993). Measuring the function of school refusal behavior. The School Refusal Assessment Scale. Journal of Clinical Child Psychology, 22, 85-96.

ISAP

Inventory of School Attendance Problems (ISAP) är ett screeninginstrument som syftar till att identifiera problem relaterade till skolfrånvaro. Det handlar dels om till i vilken utsträckning dessa problem finns men också i vilken grad de utgör en anledning till skolfrånvaron. Formuläret kan användas både för dem med frånvaro men det ska också kunna upptäcka svårigheter med skolnärvaro när eleven ändå lyckas vara på plats i skolan. Formuläret består av 48 frågor som mäter 13 olika faktorer. Än så länge finns bara en självskattningsversion som eleven själv besvarar, men en föräldraversion är under konstruktion.

Knollman, M., Reissner, V., & Hebebrand, J. (2018). Towards a comprehensive assessment of school absenteeism. Development and initial validation of the Inventory of School Attendance Problems. European Child & Adolescent Psychiatry.

SNACK

School Non-Attendance ChecKlist (SNACK) är en kort checklista som syftar till att screena för typ av skolfrånvaroproblem, något som kan delas in i hemmasittare (eng. School refusal), skulk (eng. Truancy), föräldrastödd frånvaro (eng. School withdrawal) samt exkludering eller avstängning från skolan (eng. School exclusion). Formuläret består av 14 frågor och besvaras av förälder. Det finns på engelska och en översättning till svenska är på gång.

Heyne, D., Gren-Landell, M., Melvin, G., & Gentle-Genitty, C. (2019). Differentiating between school attendande problems. Why and how? Cognitive and Behavioral Practice, 26, 8-34.

 

Mer om formulären går även att läsa på INSA – International Network for School Attendance. Nätverket syftar till att samla, skapa, utvärdera och sprida kunskap om skolfrånvaroproblematik.

https://insa.network/index.php