Nationell konferens om hemmasittare, Stockholm 11-12 oktober!

Långvarig och omfattande skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället.

Undersökningar visar att så många som 20 000 elever i grundskolan har en problematisk skolfrånvaro i Sverige (Skolinspektionen, 2016). Siffror som kan antas vara lika höga eller högre på gymnasienivå.
Konferensen samlar ledande namn och verksamheter inom området samt beslutsfattare, experter och myndigheter med syftet att belysa frågan och bjuda in till diskussion.

Ämnen som behandlas under konferensen:

– Elever i behov av särskilt stöd – att anpassa efter elever med bland annat neuropsykiatriska diagnoser, AST och ADHD.

– Samverkan konkreta tips på hur vi får alla inblandade att dra åt samma håll och hur kommuner kan arbeta på övergripande nivå för att minska skolfrånvaron.

– Bemötande – vikten av att skapa en god allians med, och mellan, elev, föräldrar och skolpersonal samt hur man som professionell kan använda verktyg för detta.

-Problematiskt spelande – hur bidrar spelande till hemmasittande? Hur kan vi arbeta med detta?

– Kartläggning -presentation av metoder och verktyg för att på ett heltäckande och bra sätt genomföra kartläggning.

– Behandlingsfasen – från förståelse till förändring, om hur vi med utgångspunkt i kartläggningen kan hjälpa barn och familjer till förändring. Magelungens Hemmasittarprogram visar goda behandlingsresultat.

Föreläsare:

Keynote Speaker: David Heyne.
David Heyne är världsledande forskare och kliniker inom området school refusual. Han är professor i psykologi och har doktorerat inom klinisk barnpsykologi. Han kommer att tala bl.a annat om styrkor och utmaningar kring behandling av hemmasittare. David är en varm och engagerande föreläsare.

 

Trude Havik – ”Skolfaktorer relaterade till hemmasittande”.
Trude är doktor i specialpedagogik och har disputerat med avhandlingen: «skolen sin rolle for skolevegring». Här får vi ta del av en infallsvinkel som ofta glöms bort i den elevcentrerade dialogen kring hemmasittare, skolans roll & skolfaktorer. Hon har erfarenhet från skola och psykiatrin och jobbar som postdoc på Læringsmiljøsenterets projekt, Stavangers Universitet, om ledarskap i klassrummet.

 

 

Ia Sundberg Lax och Robert Palmér arbetar båda på Magelungens Hemmasittarprogram och har varit med och tagit fram HSP- modellen.Ia och Robert kommer att föreläsa om viktiga komponenter i behandlingen och kartläggning av hemmasittare. Ia är socialpedagog och utbildad inom kognitiv beteendeterapi. Robert är utbildad inom kognitiv beteendeterapi.

 

 

Vill du anmäla dig till konferensen eller veta mer? Klicka här!