Närvarostöd Online

Magelungens närvarostöd online

Närvarostöd online är en stödinsats för skolor och elever med oroande skolfrånvaro. Insatsen sker helt digitalt och all kontakt sker via nätet eller via telefon. Uppdragsgivare är enskilda skolor eller kommuner.

Ia Sundberg Lax och Oskar Hill berättar om insatsen Närvarostöd Online

För vilka elever?

  • Elever i åldern 10 – 20 år där frånvaron är oroväckande men inte permanent.
  • Både vårdnadshavare och elev samtycker till insatsen.

Förarbete

Varje ärende startar med ett förarbete för att bestämma samverkansformer mellan skola, elev, familj och Magelungen. Under förarbetet avgörs vilka elever som är aktuella för insatsen. Skolan får även tillgång till Magelungens utbildningsfilmer om problematisk skolfrånvaro.

Insatsen

Insatsen bedrivs under tre månader. Under denna tid har vi regelbunden och intensiv kontakt med ungdomen. Kontakt med föräldrar och skola sker en gång per vecka.

Varje ärende startar med en kartläggning på cirka två veckor. Kartläggningen sker genom standardiserade mätinstrument, samtal med elev, föräldrar och skola. Syftet är att ta reda på vilka tidigare insatser som är gjorda, hur frånvaron kan förstås och vad som kan göras för att öka närvaron.

Arbetet sker utifrån den information som kommit fram i kartläggningen med syfte att öka närvaron i skolan samt öka så kallade skolnärvarobeteenden. Skolnärvarobeteenden är beteenden som ökar chansen att eleven kommer till skolan. Det kan handla om att lära ut strategier för att förstå och hantera oro och ångest, skapa rutiner både i hem och skola som främjar skolnärvaro eller att ge stöd för att kommunicera svårigheter och be om hjälp. Insatsen syftar även till att skolan ska få mer kunskap om eleven för att på så sätt ha möjlighet att göra rimliga anpassningar och bemöta eleven på ett fungerande sätt.

Under och även efter insatsen får skolan tillgång till Magelungens material och onlineutbildningar om problematisk skolfrånvaro. Utbildningen syftar till att öka skolans generella kunskap om att arbeta med skolfrånvaro samt minska problematisk skolfrånvaro både genom systematiskt preventivt arbete men även till att arbeta systematiskt med elever som redan är frånvarande.

Avslut

Insatsen avslutas med ett gemensamt möte tillsammans med elev, familj, skola och personal från Magelungen. Under mötet görs en genomgång av ärendet där vi tittar gemensamt på vad som har gjorts och vilka resultat vi ser. Ärendet avslutas med att Magelungen tillsammans med skola, elev och familj upprättar en vidmakthållandeplan med fokus på hur elev, skola och familj ska arbeta vidare tillsammans efter avslutad insats.

Kontaktpersoner

Oskar Hill

Enhetschef Öppenvården

070 745 00 64
oskar.hill@magelungen.com

Ia Sundberg Lax

Chef Stockholms HSP-team

070 745 36 61
ia.sundberglax@magelungen.com